Dodávky - 439732-2021

31/08/2021    S168

Slovensko-Žilina: Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky

2021/S 168-439732

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Štátny komorný orchester Žilina
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00228672
Poštová adresa: Dolný Val 47
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 01128
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Kocúr
E-mail: vladimir.kocur@stengl.sk
Telefón: +421 915573749
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.skozilina.sk/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: Osoba podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5)Hlavná činnosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Modernizácia osvetlenia a dodávka videoprojektora s plátnom do Domu umenia Fatra Žilina.

Referenčné číslo: 01/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
31500000 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je:

a) výmena a doplnenie pôvodného osvetlenia javiska koncertnej sály Štátneho komorného orchestra v Žiline, efektové a koncertné osvetlenie koncertnej sály, osvetlenie hľadiska ako aj motorický pohon konštrukcii v koncertnej sále;

b) dodávka videoprojektora a projekčného plátna.

Súčasťou zákazky je aj doprava na miesto realizácie, inštalácia resp. montáž jednotlivých častí zákazky.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 204 327.60 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Modernizácia osvetlenia

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
31500000 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
45316000 Inštalovanie osvetľovacích a signalizačných systémov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štátny komorný orchester Žilina

Dolný Val 47

011 28 Žilina

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom tejto časti zákazky je výmena a doplnenie pôvodného osvetlenia javiska koncertnej sály Štátneho komorného orchestra v Žiline, efektové a koncertné osvetlenie koncertnej sály, osvetlenie hľadiska ako aj motorický pohon konštrukcii v koncertnej sále. Zákazka zahŕňa aj dopravu a montáž osvetlenia.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Projekt je spolufinancovaný z grantov EHP a Nórska 2014-2021, z programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a

kultúrna spolupráca.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dodávka videoprojektora s plátnom

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38652120 Videoprojektory
38653400 Premietacie plátna
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štátny komorný orchester Žilina

Dolný Val 47

011 28 Žilina

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom tejto časti zákazky je dodávka videoprojektora a projekčného plátna a to vrátane dopravy a inštalácie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Projekt je spolufinancovaný z grantov EHP a Nórska 2014-2021, z programu Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a

kultúrna spolupráca.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 060-149054
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Zmluva o dielo č.:2-ZOD/2021-ŠKO

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
25/08/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44514557
Poštová adresa: Suchý Jarok 18
Mesto/obec: Humenné
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 06601
Štát: Slovensko
E-mail: citylight@citylight.sk
Telefón: +421 4861151
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 180 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 169 992.60 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Zmluva o dielo č.:2-ZOD/2021-ŠKO

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
25/08/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 2
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44514557
Poštová adresa: Suchý Jarok 18
Mesto/obec: Humenné
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 06601
Štát: Slovensko
E-mail: citylight@citylight.sk
Telefón: +421 4861151
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 46 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 34 335.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/08/2021