Služby - 439807-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

04/11/2017    S212

Poľsko-Varšava: Zmluva o údržbe zariadení HP/Cisco

2017/S 212-439807

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Frontex
Poštová adresa: Plac Europejski 6
Mesto/obec: Warsaw
PSČ: 00-844
Štát: Poľsko
E-mail: procurement@frontex.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.frontex.europa.eu

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Úradný názov: Frontex
Poštová adresa: Plac Europejski 6
Mesto/obec: Warsaw
PSČ: 00-844
Štát: Poľsko
Internetová adresa: http://frontex.europa.eu/about-frontex/procurement/open-restricted-tender-procedures/

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Úradný názov: Frontex
Poštová adresa: Plac Europejski 6
Mesto/obec: Warsaw
PSČ: 00-844
Štát: Poľsko
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3034

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Zmluva o údržbe zariadení HP/Cisco.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zmluva o údržbe zariadení HP/Cisco, ktoré sa nachádzajú v dátovom stredisku Frontex, na rok 2017 s možným predĺžením na ďalšie 2 roky, osobitne v každom prípade.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72710000 Služby pre lokálne siete LAN

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
II.2.2)Informácie o opciách
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
III.2.3)Technická spôsobilosť
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
Frontex/OP/667/2017/SB/AG.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
6.12.2017
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
VI.3)Doplňujúce informácie
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
Internetová adresa: www.curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: 2 mesiace.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25.10.2017