Dodávky - 440514-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

16/12/2015    S243

Luxembursko-Luxemburg: Nástroje a služby operačného softvéru na správu aktív (SAM)

2015/S 243-440514

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európsky parlament, Generálne riaditeľstvo pre inovácie a technologickú podporu (ITEC)
Poštová adresa: plateau de Kirchberg
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2929
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: sekretariát DIRES-PAC
E-mail: sam15@ep.europa.eu
Telefón: +352 4300-1
Fax: +352 4300-24631

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.europarl.europa.eu

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1200

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Nástroje a služby operačného softvéru na správu aktív (SAM).
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Luxemburg, Brusel, Štrasburg.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v rokoch: 8
Odôvodnenie uzatvorenia rámcovej dohody, ktorej platnosť je dlhšia než štyri roky: Od 5 do 8 rokov: kontinuitu SAM zaistia len nástroje na údržbu softvéru a podporné služby.

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 900 000 EUR
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Európsky parlament (EP) sa v súčasnosti nachádza v procese vytvorenia programu softvéru na správu aktív (SAM).
Existujú 3 hlavné ciele programu SAM, pre ktoré sú nevyhnutné vhodné nástroje a podporné služby:
— zhoda – riadenie rizika súvisiaceho s právnym a regulačným vystavením kvôli nesúladu s licenciami, zmiernenie potenciálnych prerušení alebo zhoršenia služieb IT,
— kontrola nákladov – zníženie priamych nákladov na softvér, súvisiace aktíva ako aj priebežných nákladov na podporu a zmluvy,
— správa – s dôveryhodnými údajmi o stave softvéru podniku a spôsobilosťou modelovať presné scenáre vplyvu zmien by sa mohli prijímať lepšie podnikateľské rozhodnutia a dosahovať výhodná pozícia v akýchkoľvek rokovaniach s predajcom.
Cieľom tohto verejného konania je obstaranie vhodných nástrojov SAM s potrebnými podpornými službami na prevádzku programu SAM.
Program SAM je interným programom EP a nebude sa zabezpečovať z externých zdrojov; konzultačné služby sa predpokladajú len v prípade potreby.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

48218000 Softvérový balík na riadenie licencií, 48000000 Softvérové balíky a informačné systémy

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota bez DPH: 900 000 EUR
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 96 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Pozri dokumenty „Podmienky na predkladanie ponuky“ a „Súťažné podklady“.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri dokumenty „Podmienky na predkladanie ponuky“ a „Súťažné podklady“.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Pozri dokumenty „Podmienky na predkladanie ponuky“ a „Súťažné podklady“.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri dokumenty „Podmienky na predkladanie ponuky“ a „Súťažné podklady“.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri dokumenty „Podmienky na predkladanie ponuky“ a „Súťažné podklady“.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Pozri dokumenty „Podmienky na predkladanie ponuky“ a „Súťažné podklady“.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
PE/ITEC-SAM15.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 3.2.2016
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
4.2.2016 - 17:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 16.2.2016 - 10:00

Miesto:

Európsky parlament, 2929 Luxemburg, LUXEMBURSKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Môže sa zúčastniť len 1 zástupca za uchádzača.
Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť otvárania obálok s ponukami, musia upovedomiť oddelenie zodpovedné za riadenie tohto obstarávacieho konania najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom otvárania obálok s ponukami e-mailom na adresu uvedenú v oddiele I.1. Uchádzačom, ktorí svoj úmysel zúčastniť sa vopred neoznámia, bude automaticky odmietnutý prístup na otváranie obálok s ponukami. Mená osôb zúčastňujúcich sa otvárania obálok s ponukami musia byť uvedené v oznámení.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

Orgán zodpovedný za mediáciu

Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mesto/obec: Štrasburg Cedex
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania

Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Pozri http://curia.europa.eu a http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania

Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
4.12.2015