Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 440623-2021

31/08/2021    S168

België-Buggenhout: Verzekeringsdiensten

2021/S 168-440623

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 156-413427)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Buggenhout
Postadres: Nieuwstraat 2
Plaats: Buggenhout
NUTS-code: BE232 Arr. Dendermonde
Postcode: 9255
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw lien van de voorde
E-mail: lien.vandevoorde@buggenhout.be
Telefoon: +32 52339511
Fax: +32 52335868
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.buggenhout.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verzekeringen 2022-2025

Referentienummer: 2021-153
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000 Verzekeringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het lokaal bestuur Buggenhout wenst over te gaan tot de hernieuwing van de verzekeringsportefeuille.

De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

PERCEEL 1: MATERIELE SCHADE

- Luik 1: brandverzekering gebouwen gemeente en OCMW

- Luik 2: alle risico’s: elektronica en informatie – gemeente en OCMW

- Luik 3: alle risico’s: kunstvoorwerpen gemeente en OCMW

PERCEEL 2: AANSPRAKELIJKHEID

- Luik 1: verzekering der algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand – gemeente Buggenhout

- Luik 2: verzekering der algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand – OCMW Buggenhout

- Luik 3: bescherming van de lokale mandatarissen van de gemeente en het OCMW

- Luik 4: burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen - diverse activiteiten

- Luik 5: Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen - kinderopvang bij onthaalgezinnen en kinderdagverblijf

- Luik 6:...(zie opdrachtdocumenten)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/08/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 156-413427

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 16/09/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 24/09/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 16/09/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 24/09/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar vrijdag 24 september 2021.

Wijziging van datum opening van de offertes naar vrijdag 24 september 2021.

Enkele technische wijzigingen van het bestek ter verduidelijking en de schadestatistieken werden in Bijlage C verder aangevuld (Versie2_Bestek_verzekeringen2022-2025). Bijlage F_autovloot werd aangevuld (Bijlage F_autovloot_versie2). Enkele bestanden worden in Word en/of Excel versie ter beschikking gesteld.

Volgende documenten werden toegevoegd:

- Versie2_Bestek_verzekeringen2022-2025

- Bijlage A_Offerteformulier (Word versie)

- Bijlage B_Inventaris (Word versie)

- Bijlage D_Gebouwen_gemeente (Excel versie)

- Bijlage E_Gebouwen_OCMW (Excel versie)

- Bijlage F_Autovloot_versie2 (Excel versie).