Werken - 442508-2018

11/10/2018    S196    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Rouen: Uitgraven van kelders

2018/S 196-442508

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Rouen Normandie Aménagement SOC PUB LO
avenue de Bretagne
Rouen
76175
Frankrijk
Telefoon: +33 232818670
E-mail: isabelle.patrelle@rouen-normandie-amenagement.fr
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rouen-normandie-amenagement.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Société d'aménagement urbain
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Anémagement urbain

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux de fouilles archéologiques

Referentienummer: 6005-PRD
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45112420
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché de fouilles archéologiques.

Tranche 3 sur la commune de Bois-Guillaume — 76230.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 851 801.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Travaux de fouilles archéologiques — tranche 3 — commune de Bois-Guillaume

Perceel nr.: 0
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

76230 Bois Guillaume

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de fouilles archéologiques — tranche 3.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 038-082135
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18-03135
Perceel nr.: 0
Benaming:

Travaux de fouilles archéologiques

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
INRAP
Le Grand-Quevilly
76120
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 851 801.13 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
Rouen
76000
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-rouen@juradm.fr

Internetadres: http://www.rouen.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018