Leveringen - 442731-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Athene: Motorvoertuigen

2018/S 196-442731

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ypoyrgeio Prostasias toy Politi - Geniki Grammateia Politikis Prostasias - Archigeio Pyrosbestikoy Somatos - Epiteleio - Dieythynsi Oikonomikon - Tmima Promitheion
Moyroyzi 4
Athina
106 74
Griekenland
Contactpersoon: Ypoyrgeio Prostasias toy Politi - Geniki Grammateia Politikis Prostasias - Archigeio Pyrosbestikoy Somatos - Epiteleio - Dieythynsi Oikonomikon - Tmima Promitheion
Telefoon: +30 2132158039
E-mail: apsviii4@psnet.gr
Fax: +30 2107407984
NUTS-code: EL30

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.fireservice.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.promitheus.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Διακήρυξη υπ' αριθμ. 3/2018, για την προμήθεια με αγορά, 69 οχημάτων, για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Referentienummer: 3/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προκήρυξη ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, για την προμήθεια με αγορά, οχημάτων, για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτά αναφέρονται στο «Παράρτημα Α΄» και περιγράφονται στο «Παράρτημα Γ΄», της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της διακήρυξης αυτής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 600 795.50 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τρία (3) υδροφόρα / διασωστικά πυροσβεστικά οχήματα (4Χ4), 500 λίτρων νερού, με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.). Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, τηλ.: +30 2105559940-3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια τριών (3) υδροφόρων / διασωστικών πυροσβεστικών οχημάτων (4Χ4), 500 λίτρων νερού, με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' «Τεχνικές προδιαγραφές» και συγκεκριμένα, στον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης», που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/είδος, της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ. / Weging: 100
Prijs - Weging: Λ= Προσφερ. τιμή / U
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 140 322.57 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ., παράγραφοι 5.2.1), 5.2.2) και 6.1), στο σχέδιο σύμβασης αυτής: Άρθρο 3ο: «Τόπος - Χρόνος παράδοσης / παραλαβής» και στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014 - 2020», με κωδικό MIS:5006288 και κωδικό ΣΑΕ 2017ΕΠ03110014, υπό ΣΑ: ΕΠ0311.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Η εκτιμώμενη αξία ανά όχημα είναι 46 774,19 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ένα (1) υδροφόρο / διασωστικό πυροσβεστικό όχημα (4Χ2), 1.000 λίτρων νερού.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.). Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, τηλ.: +30 2105559940-3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια ενός (1) υδροφόρου / διασωστικού πυροσβεστικού οχήματος (4Χ2), 1.000 λίτρων νερού.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' «Τεχνικές προδιαγραφές» και συγκεκριμένα, στον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης», που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/είδος, της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ. / Weging: 100
Prijs - Weging: Λ= Προσφερ. τιμή / U
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 135 483.87 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ., παράγραφοι 5.2.1), 5.2.2) και 6.1), στο σχέδιο σύμβασης αυτής: Άρθρο 3ο «Τόπος - Χρόνος παράδοσης / παραλαβής» και στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014 - 2020», με κωδικό MIS:5006288 και κωδικό ΣΑΕ 2017ΕΠ03110014, υπό ΣΑ: ΕΠ0311.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ένα (1) υδροφόρο / διασωστικό πυροσβεστικό όχημα (4Χ2), 2.500 λίτρων νερού.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.). Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, τηλ.: +30 2105559940-3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια ενός (1) υδροφόρου / διασωστικού πυροσβεστικού οχήματος (4Χ2), 2.500 λίτρων νερού.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' «Τεχνικές προδιαγραφές» και συγκεκριμένα, στον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης», που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/είδος, της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ. / Weging: 100
Prijs - Weging: Λ= Προσφερ. τιμή / U
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 191 935.48 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ., παράγραφοι 5.2.1), 5.2.2) και 6.1), στο σχέδιο σύμβασης αυτής: Άρθρο 3ο «Τόπος - Χρόνος παράδοσης / παραλαβής» και στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014 - 2020», με κωδικό MIS:5006288 και κωδικό ΣΑΕ 2017ΕΠ03110014, υπό ΣΑ: ΕΠ0311.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Δύο (2) υδροφόρα / διασωστικά πυροσβεστικά οχήματα (4Χ4), 4.000 λίτρων νερού.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.). Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, τηλ.: +30 2105559940-3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια δύο (2) υδροφόρων / διασωστικών πυροσβεστικών οχημάτων (4Χ4), 4.000 λίτρων νερού.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' «Τεχνικές προδιαγραφές» και συγκεκριμένα, στον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης», που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/είδος, της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ. / Weging: 100
Prijs - Weging: Λ= Προσφερ. τιμή / U
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 432 258.06 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθ. 3/2018 Διακήρυξη Α.Π.Σ., παράγραφοι 5.2.1), 5.2.2) και 6.1), στο σχέδιο σύμβασης αυτής: Άρθρο 3ο «Τόπος - Χρόνος παράδοσης / παραλαβής» και στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014 - 2020», με κωδικό MIS:5006288 και κωδικό ΣΑΕ 2017ΕΠ03110014, υπό ΣΑ: ΕΠ0311.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Η εκτιμώμενη αξία ανά όχημα είναι 216 129,03 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ένα (1) υδροφόρο / διασωστικό πυροσβεστικό όχημα (6Χ4), 10.000 λίτρων νερού.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.). Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, τηλ.: +30 2105559940-3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια ενός (1) υδροφόρου / διασωστικού πυροσβεστικού οχήματος (6Χ4), 10.000 λίτρων νερού.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' «Τεχνικές προδιαγραφές» και συγκεκριμένα, στον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης», που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/είδος, της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ. / Weging: 100
Prijs - Weging: Λ= Προσφερ. τιμή / U
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 272 580.65 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ., παράγραφοι 5.2.1), 5.2.2) και 6.1), στο σχέδιο σύμβασης αυτής: Άρθρο 3ο «Τόπος - Χρόνος παράδοσης / παραλαβής» και στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014 - 2020», με κωδικό MIS:5006288 και κωδικό ΣΑΕ 2017ΕΠ03110014, υπό ΣΑ: ΕΠ0311.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Επτά (7) ειδικά διασωστικά οχήματα, τύπου van.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34115200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.). Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, τηλ.: +30 2105559940-3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια επτά (7) ειδικών διασωστικών οχημάτων τύπου van.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' «Τεχνικές προδιαγραφές» και συγκεκριμένα, στον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης», που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/είδος, της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ. / Weging: 100
Prijs - Weging: Λ= Προσφερ. τιμή / U
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 440 322.54 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ., παράγραφοι 5.2.1), 5.2.2) και 6.1), στο σχέδιο σύμβασης αυτής: Άρθρο 3ο «Τόπος - Χρόνος παράδοσης / παραλαβής» και στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014 - 2020», με κωδικό MIS:5006288 και κωδικό ΣΑΕ 2017ΕΠ03110014, υπό ΣΑ: ΕΠ0311.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Η εκτιμώμενη αξία ανά όχημα είναι 62 903,22 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Οκτώ (8) υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, 500 λίτρων νερού, κίνησης 4x4.

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.). Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, τηλ.: +30 2105559940-3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια οκτώ (8) υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων, 500 λίτρων νερού, κίνησης 4x4.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' «Τεχνικές προδιαγραφές» και συγκεκριμένα, στον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης», που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/είδος, της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ. / Weging: 100
Prijs - Weging: Λ= Προσφερ. τιμή / U
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 322 576.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ., παράγραφοι 5.2.1), 5.2.2) και 6.1), στο σχέδιο σύμβασης αυτής: Άρθρο 3ο «Τόπος - Χρόνος παράδοσης / παραλαβής» και στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014 - 2020», με κωδικό MIS:5007214 και κωδικό ΣΑΕ 2017ΕΠ03110013, υπό ΣΑ: ΕΠ0311.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Η εκτιμώμενη αξία ανά όχημα είναι 40 322,00 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Έξι (6) υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, 4.000 λίτρων νερού, κίνησης 4x4.

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.). Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, τηλ.: +30 2105559940-3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια έξι (6) υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων, 4.000 λίτρων νερού, κίνησης 4x4.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' «Τεχνικές προδιαγραφές» και συγκεκριμένα, στον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης», που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/είδος, της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ. / Weging: 100
Prijs - Weging: Λ= Προσφερ. τιμή / U
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 258 062.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ., παράγραφοι 5.2.1), 5.2.2) και 6.1), στο σχέδιο σύμβασης αυτής: Άρθρο 3ο «Τόπος - Χρόνος παράδοσης / παραλαβής» και στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014 - 2020», με κωδικό MIS:5007214 και κωδικό ΣΑΕ 2017ΕΠ03110013, υπό ΣΑ: ΕΠ0311.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Η εκτιμώμενη αξία ανά όχημα είναι 209 677,00 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Δύο (2) υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα, 5.000 λίτρων νερού, κίνησης 4x4.

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.). Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, τηλ.: +30 2105559940-3

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια δύο (2) υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων, 5.000 λίτρων νερού, κίνησης 4x4.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' «Τεχνικές προδιαγραφές» και συγκεκριμένα, στον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης», που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/είδος, της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ. / Weging: 100
Prijs - Weging: Λ= Προσφερ. τιμή / U
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 482 258.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ., παράγραφοι 5.2.1), 5.2.2) και 6.1), στο σχέδιο σύμβασης αυτής: Άρθρο 3ο «Τόπος - Χρόνος παράδοσης / παραλαβής» και στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014 - 2020», με κωδικό MIS:5007214 και κωδικό ΣΑΕ 2017ΕΠ03110013, υπό ΣΑ: ΕΠ0311.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Η εκτιμώμενη αξία ανά όχημα είναι 241 129,00 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Έξι (6) βοηθητικά πυροσβεστικά οχήματα, τύπου pick up, κίνησης 4x4.

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34115200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.). Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, Tηλ.: +30 2105559940-3

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια έξι (6) βοηθητικών πυροσβεστικών οχημάτων, τύπου pick up, κίνησης 4x4.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' «Τεχνικές προδιαγραφές» και συγκεκριμένα, στον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης», που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/είδος, της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ. / Weging: 100
Prijs - Weging: Λ= Προσφερ. τιμή / U
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 154 836.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ., παράγραφοι 5.2.1), 5.2.2) και 6.1), στο σχέδιο σύμβασης αυτής: Άρθρο 3ο «Τόπος - Χρόνος παράδοσης / παραλαβής» και στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014 - 2020», με κωδικό MIS:5007214 και κωδικό ΣΑΕ 2017ΕΠ03110013, υπό ΣΑ: ΕΠ0311.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Η εκτιμώμενη αξία ανά όχημα είναι 25 806,00 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ένα (1) ειδικό πυροσβεστικό όχημα, τύπου van, κίνησης 4x4.

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.). Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, τηλ.: +30 2105559940-3

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια ενός (1) ειδικού πυροσβεστικού οχήματος, τύπου van, κίνησης 4x4.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' «Τεχνικές προδιαγραφές» και συγκεκριμένα, στον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης», που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/είδος, της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ. / Weging: 100
Prijs - Weging: Λ= Προσφερ. τιμή / U
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 72 580.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ., παράγραφοι 5.2.1), 5.2.2) και 6.1), στο σχέδιο σύμβασης αυτής: Άρθρο 3ο «Τόπος - Χρόνος Παράδοσης / παραλαβής» και στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014 - 2020», με κωδικό MIS:5007214 και κωδικό ΣΑΕ 2017ΕΠ03110013, υπό ΣΑ: ΕΠ0311.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ένα (1) βυτιοφόρο όχημα (4Χ2) μεταφοράς καυσίμων.

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34133110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.). Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, τηλ.: +30 2105559940-3

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια ενός (1) βυτιοφόρου οχήματος (4Χ2) μεταφοράς καυσίμων.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' «Τεχνικές προδιαγραφές» και συγκεκριμένα, στον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης», που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/είδος, της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ. / Weging: 100
Prijs - Weging: Λ= Προσφερ. τιμή / U
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 129 032.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ., παράγραφοι 5.2.1), 5.2.2) και 6.1), στο σχέδιο σύμβασης αυτής: Άρθρο 3ο «Τόπος - Χρόνος παράδοσης / παραλαβής» και στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 2014 - 2020», με κωδικό MIS:5007214 και κωδικό ΣΑΕ 2017ΕΠ03110013, υπο ΣΑ: ΕΠ0311.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ένα (1) υδροφόρο / διασωστικό πυροσβεστικό όχημα (4Χ2), χωρητικότητας 2.500 λίτρων νερού.

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.). Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, τηλ.: +30 2105559940-3

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια ενός (1) υδροφόρου / διασωστικού πυροσβεστικού οχήματος (4Χ2), χωρητικότητας 2.500 λίτρων νερού.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' «Τεχνικές προδιαγραφές» και συγκεκριμένα, στον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης», που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/είδος, της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ. / Weging: 100
Prijs - Weging: Λ= Προσφερ. τιμή / U
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 282 258.06 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ., παράγραφοι 5.2.1), 5.2.2) και 6.1), στο σχέδιο σύμβασης αυτής: Άρθρο 3ο «Τόπος - Χρόνος παράδοσης / παραλαβής» και στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014 - 2020», με κωδικό MIS:5003561 και κωδικό ΣΑΕ 2017ΕΠ00510003, υπό ΣΑ: ΕΠ0051.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Πέντε (5) διασωστικά οχήματα (4Χ4) τύπου pick up.

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34115200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.). Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, τηλ.:+30 2105559940-3

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια πέντε (5) διασωστικών οχημάτων (4Χ4) τύπου pick up.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' «Τεχνικές προδιαγραφές» και συγκεκριμένα, στον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης», που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/είδος, της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ. / Weging: 100
Prijs - Weging: Λ= Προσφερ. τιμή / U
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 213 709.65 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ., παράγραφοι 5.2.1), 5.2.2) και 6.1), στο σχέδιο σύμβασης αυτής: Άρθρο 3ο «Τόπος - Χρόνος παράδοσης / παραλαβής» και στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014 - 2020», με κωδικό MIS:5003561 και κωδικό ΣΑΕ 2017ΕΠ00510003, υπό ΣΑ: ΕΠ0051.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Η εκτιμώμενη αξία ανά όχημα είναι 42 741,93 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τρία (3) ειδικά διασωστικά οχήματα τύπου van.

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.). Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, τηλ.: +30 2105559940-3

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια τριών (3) ειδικών διασωστικών οχημάτων τύπου Van.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' «Τεχνικές προδιαγραφές» και συγκεκριμένα, στον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης», που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/είδος, της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ. / Weging: 100
Prijs - Weging: Λ= Προσφερ. τιμή / U
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 241 935.48 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ., παράγραφοι 5.2.1), 5.2.2) και 6.1), στο σχέδιο σύμβασης αυτής: Άρθρο 3ο «Τόπος - Χρόνος παράδοσης / παραλαβής» και στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014 - 2020», με κωδικό MIS:5004560 και κωδικό ΣΑΕ 2017ΕΠ02210011, υπό ΣΑ: ΕΠ0221.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Η εκτιμώμενη αξία ανά όχημα είναι 80 645,16 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τέσσερα (4) βοηθητικά οχήματα τύπου pick up, με ειδικό εξοπλισμό.

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34115200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.). Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, τηλ.: +30 2105559940-3

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια τεσσάρων (4) βοηθητικών οχημάτων τύπου pick up, με ειδικό εξοπλισμό.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' «Τεχνικές προδιαγραφές» και συγκεκριμένα, στον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης», που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/είδος, της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ. / Weging: 100
Prijs - Weging: Λ= Προσφερ. τιμή / U
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 161 290.32 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ., παράγραφοι 5.2.1), 5.2.2) και 6.1), στο σχέδιο σύμβασης αυτής: Άρθρο 3ο «Τόπος - Χρόνος παράδοσης / παραλαβής» και στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014 - 2020», με κωδικό MIS:5004560 και κωδικό ΣΑΕ 2017ΕΠ02210011, υπο ΣΑ: ΕΠ0221.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Η εκτιμώμενη αξία ανά όχημα είναι 40 322,58 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τρία (3) ειδικά διασωστικά οχήματα (4Χ2) αντιμετώπισης σεισμικών καταστροφών.

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.). Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, τηλ.: +30 2105559940-3

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια τριών (3) ειδικών διασωστικών οχημάτων (4Χ2) αντιμετώπισης σεισμικών καταστροφών.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' «Τεχνικές προδιαγραφές» και συγκεκριμένα, στον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης», που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/είδος, της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ. / Weging: 100
Prijs - Weging: Λ= Προσφερ. τιμή / U
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 846 774.18 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ., παράγραφοι 5.2.1), 5.2.2) και 6.1), στο σχέδιο σύμβασης αυτής: Άρθρο 3ο «Τόπος - Χρόνος παράδοσης / παραλαβής» και στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014 - 2020», με κωδικό MIS:5007866 και κωδικό ΣΑΕ 2017ΕΠ02210041, υπό ΣΑΕΠ0221.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Η εκτιμώμενη αξία ανά όχημα είναι 282 258,06 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Δύο (2) υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα ελαφρού τύπου (4Χ4), χωρητικότητας 500 λίτρων νερού, με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα.

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.). Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, τηλ.: +30 2105559940-3

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια δύο (2) υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων ελαφρού τύπου (4Χ4), χωρητικότητας 500 λίτρων νερού, με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' «Τεχνικές προδιαγραφές» και συγκεκριμένα, στον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης», που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/είδος, της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ. / Weging: 100
Prijs - Weging: Λ= Προσφερ. τιμή / U
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 645.16 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ., παράγραφοι 5.2.1), 5.2.2) και 6.1), στο σχέδιο σύμβασης αυτής: Άρθρο 3ο «Τόπος - Χρόνος παράδοσης / παραλαβής» και στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014 - 2020», με κωδικό MIS:5007821 και κωδικό ΣΑΕ:2017ΕΠ02210042, υπό ΣΑΕΠ0221.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Η εκτιμώμενη αξία ανά όχημα είναι 40 322,58 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Οκτώ (8) υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα (4Χ4), χωρητικότητας 4.000 λίτρων νερού.

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.). Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, τηλ.: +30 2105559940-3

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια οκτώ (8) υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα (4Χ4), χωρητικότητας 4.000 λίτρων νερού.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' «Τεχνικές προδιαγραφές» και συγκεκριμένα, στον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης», που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/είδος, της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ. / Weging: 100
Prijs - Weging: Λ= Προσφερ. τιμή / U
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 677 419.36 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ., παράγραφοι 5.2.1), 5.2.2) και 6.1), στο σχέδιο σύμβασης αυτής: Άρθρο 3ο «Τόπος - Χρόνος παράδοσης / παραλαβής» και στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014 - 2020», με κωδικό MIS:5007821 και κωδικό ΣΑΕ 2017ΕΠ02210042, υπό ΣΑΕΠ0221.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Η εκτιμώμενη αξία ανά όχημα είναι 209 677,42 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τέσσερα (4) υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα (6Χ4) 10.000 λίτρων νερού.

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
Voornaamste plaats van uitvoering:

Γραφείο Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Π.Σ. (με έδρα τις εγκαταστάσεις της πρώην ΔΙ.ΠΥ.Λ.). Θέση «Ξηρό Πηγάδι» - ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρα Αττικής, Τ.Κ. 196 00, τηλ.: +30 2105559940-3

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια τεσσάρων (4) υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων (6Χ4) 10.000 λίτρων νερού.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Γ' «Τεχνικές προδιαγραφές» και συγκεκριμένα, στον «Πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης», που αντιστοιχεί σε κάθε τμήμα/είδος, της υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξης Α.Π.Σ. / Weging: 100
Prijs - Weging: Λ= Προσφερ. τιμή / U
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 064 516.12 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ., παράγραφοι 5.2.1), 5.2.2) και 6.1), στο σχέδιο σύμβασης αυτής: Άρθρο 3ο «Τόπος - Χρόνος παράδοσης - παραλαβής» και στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/16.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014 - 2020», με κωδικό MIS:5007821 και κωδικό ΣΑΕ 2017ΕΠ02210042, υπό ΣΑΕΠ0221.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Η εκτιμώμενη αξία ανά όχημα είναι 266 129,03 EUR.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ..

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Δικαίωμα συμμετοχής, στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ξεχωριστή για κάθε τμήμα (είδος), στο οποίο θα κατατεθεί προσφορά, το ποσό της οποίας θα αντιστοιχεί στο 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας του κάθε τμήματος (είδους) προ Φ.Π.Α..

Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/12/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 7 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, γίνεται 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Οι προσφέροντες ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. Κατά τα λοιπά, κατά τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 3/2018 διακήρυξη Α.Π.Σ..

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) γίνονται δεκτές προσφορές, μόνο για το σύνολο της ποσότητας τού κάθε τμήματος (είδους) και για όσα τμήματα (είδη) επιθυμεί ο προμηθευτής·

2) οι τεχνικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, αναγράφονται αναλυτικά, στο Παράρτημα Γ΄ της διακήρυξης·

3) η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)] και από εθνικούς πόρους, μέσω του Π.Δ.Ε..

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
182 33
Griekenland
Telefoon: +30 2132141216
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Fax: +30 2132141229

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας - Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος - Επιτελείο - Διεύθυνση Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών
Μουρούζη 4
Αθήνα
106 74
Griekenland
Telefoon: +30 2132158039
E-mail: apsviii4@psnet.gr
Fax: +30 2107407984

Internetadres: www.fireservice.gr

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
182 33
Griekenland
Telefoon: +30 2132141216
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Fax: +30 2132141229

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018