Leveringen - 442798-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Medicinaal gaas

2018/S 196-442798

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
00064165
U Nemocnice 499/2
Praha 2
12808
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Jana Hybšová
Telefoon: +420 224963282
E-mail: Jana.Hybsova@vfn.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.vfn.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn

I.1)Naam en adressen
Fakultní nemocnice Olomouc
00098892
I.P.Pavlova 185/6
Olomouc
779 00
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Jana Hybšová
Telefoon: +420 224963282
E-mail: Jana.Hybsova@vfn.cz
NUTS-code: CZ071

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fnol.cz

I.1)Naam en adressen
Fakultní nemocnice Hradec Králové
00179906
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Jana Hybšová
Telefoon: +420 224963282
E-mail: Jana.Hybsova@vfn.cz
NUTS-code: CZ052

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.fnhk.cz/

I.1)Naam en adressen
Institut klinické a experimentální medicíny
00023001
Vídeňská 1958/9
Praha 4
140 21
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Jana Hybšová
Telefoon: +420 224963282
E-mail: Jana.Hybsova@vfn.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ikem.cz

I.1)Naam en adressen
Fakultní nemocnice Brno
65269705
Jihlavská 20
Brno
625 00
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Jana Hybšová
E-mail: Jana.Hybsova@vfn.cz
NUTS-code: CZ064

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fnbrno.cz

I.1)Naam en adressen
Fakultní nemocnice Plzeň
00669806
Edvarda Beneše 1128/13
Plzeň
305 99
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Jana Hybšová
Telefoon: +420 224963282
E-mail: Jana.Hybsova@vfn.cz
NUTS-code: CZ032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.fnplzen.cz

I.1)Naam en adressen
Fakultní nemocnice v Mototole
00064203
V Úvalu 84
Praha 5
150 06
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Jana Hybšová
Telefoon: +420 224963282
E-mail: Jana.Hybsova@vfn.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.fnmotol.cz

I.1)Naam en adressen
Thomayerova nemocnice
00064190
Vídeňská 800
Praha 4
140 59
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Jana Hybšová
Telefoon: +420 224963282
E-mail: Jana.Hybsova@vfn.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ftn.cz

I.1)Naam en adressen
Nemocnice Na Homolce
00023884
Roentgenova 37/2
Praha 5
150 30
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Jana Hybšová
Telefoon: +420 224963282
E-mail: Jana.Hybsova@vfn.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.homolka.cz

I.1)Naam en adressen
Centrum kardiovaskulární a transplantační
00209775
Pekařská 664/53
Brno
655 91
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Jana Hybšová
Telefoon: +420 224963282
E-mail: Jana.Hybsova@vfn.cz
NUTS-code: CZ064

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cktch.cz

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

Na základě uzavřené smlouvy interní číslo PO 1192/S/18 o společném zadávání uzavřené dle § 7 ZZVZ, kdy tuto VZ zadává společně 10 veřejných zadavatelů.

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Příspěvková organizace
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gáza a gázové komprese – sdružený nákup

Referentienummer: VZ 62/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141114
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření kupní smlouvy mezi jednotlivými zadavateli – osobami zúčastněnými společného zadávání a dodavatelem/dodavateli týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky spotřebních zdravotnických prostředků (dále také „zboží“) dle potřeb jednotlivých zadavatelů.

Předmětem plnění jsou průběžné dodávky gázových kompresů, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 6 těchto zadávacích podmínek.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 39 371 808.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gázové komprese sterilní

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141114
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010
NUTS-code: CZ071
NUTS-code: CZ052
NUTS-code: CZ064
NUTS-code: CZ032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vzhledem k rozsahu Uvedeno v oddílu VI.3 Další informace - seznam společných zadavatelů

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění jsou průběžné dodávky gázových kompresů, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 6 těchto zadávacích podmínek.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Celková nabíková cena / Weging: 100 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 865 907.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gázové komprese sterilní ve tvaru Y

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141114
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010
NUTS-code: CZ071
NUTS-code: CZ052
NUTS-code: CZ064
NUTS-code: CZ032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vzhledem k rozsahu Uvedeno v oddílu VI. 3) Další informace - seznam společných zadavatelů

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění jsou průběžné dodávky gázových kompresů, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 6 těchto zadávacích podmínek.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Celková nabídková cena / Weging: 100 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 164 636.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gázové komprese nesterilní

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141114
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010
NUTS-code: CZ071
NUTS-code: CZ052
NUTS-code: CZ064
NUTS-code: CZ032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vzhledem k rozsahu Uvedeno v oddílu VI. 3) Další informace - seznam společných zadavatelů

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění jsou průběžné dodávky gázových kompresů, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 6 těchto zadávacích podmínek.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Celková nabídková cena / Weging: 100 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 889 333.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gáza přířezy

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141114
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010
NUTS-code: CZ071
NUTS-code: CZ052
NUTS-code: CZ064
NUTS-code: CZ032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vzhledem k rozsahu Uvedeno v oddílu VI. 3) Další informace - seznam společných zadavatelů

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění jsou průběžné dodávky gázových kompresů, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 6 těchto zadávacích podmínek.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Celková nabídková cena / Weging: 100 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 209 692.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gáza složky

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141114
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010
NUTS-code: CZ071
NUTS-code: CZ052
NUTS-code: CZ064
NUTS-code: CZ032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vzhledem k rozsahu Uvedeno v oddílu VI. 3) Další informace - seznam společných zadavatelů

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění jsou průběžné dodávky gázových kompresů, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 6 těchto zadávacích podmínek.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Celková nabídková cena / Weging: 100 %
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 242 240.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, ve které je dodavatel zapsán, dle zvláštního právního předpisu (§ 77 odst. 1 zákona);

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Zadavatel sděluje, že po hodnocení nabídek bude provedena elektronická aukce (dále „eAukce“). K realizaci eAukce bude využito eAukčního systému PROEBIZ. Nabídky dodavatelů budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny.

Zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 134/2016 dělena na části, přičemž každá část bude v e-aukci hodnocena zvlášť na základ

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Seznam společných zadavatelů, kteří zadávají tuto VZ, místa plnění a dodání:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Pekařská 664/53, 655 91 Brno

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/10/2018