Leveringen - 442811-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Rome: Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires

2018/S 196-442811

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro unico contrattuale
Viale Romania 45
Roma
00197
Italië
Telefoon: +39 0680982269-2082
E-mail: crm42527@pec.carabinieri.it
Fax: +39 0680987586
NUTS-code: ITI43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.carabinieri.it/Internet/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-materiali-vestiario-ed-equipaggiamento---6-lotti
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri — Direzione di commissariato
Viale Romania 45
Roma
00197
Italië
Telefoon: +39 0680982715/2713
E-mail: crm42527@pec.carabinieri.it
NUTS-code: ITI43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri — Centro unico contrattuale
Viale Romania 45
Roma
00197
Italië
Telefoon: +39 0680982269/2082
E-mail: crm42527@pec.carabinieri.it
NUTS-code: ITI43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento, suddivisa in 6 lotti

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 221 396.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Guanti antitaglio per NRM – C.I.G. 76467032F0.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Consegna a cura, rischio e spese del fornitore, nei locali presso i reparti dell’Arma dei Carabinieri, con le modalità convenute in contratto.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N. 5 000 paia di guanti antitaglio per NRM, al prezzo unitario di 44,00 EUR IVA esclusa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 220 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Per partecipare alla gara relativamente al lotto in argomento, gli operatori economici accorrenti, anche se riuniti, devono necessariamente possedere:

a. certificazione norme UNI EN ISO 9001, secondo quanto previsto al para. III.2.3);

b. fatturato specifico: media del fatturato (IVA esclusa) realizzato nel triennio 2015-17, per prodotti analoghi a quelli in appalto, pari almeno a 440 000,00 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Completi estivi ed invernali per motociclista – C.I.G. 7646737EFB.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Consegna a cura, rischio e spese del fornitore, nei locali presso i reparti dell’Arma dei Carabinieri, con le modalità convenute in contratto

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N. 246 completi estivi per motociclista, composti da giubba e pantalone protettivo, al prezzo unitario di 274,00 EUR IVA esclusa.

N. 495 completi invernali per motociclista, composti da giubba e pantalone protettivo, al prezzo unitario di 310,00 EUR IVA esclusa

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 220 854.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Per partecipare alla gara relativamente al lotto in argomento, gli operatori economici accorrenti, anche se riuniti, devono necessariamente possedere:

a. certificazione norme UNI EN ISO 9001, secondo quanto previsto al para. III.2.3);

b. fatturato specifico: media del fatturato (IVA esclusa) realizzato nel triennio 2015-17, per prodotti analoghi a quelli in appalto, pari almeno a 441 708,00 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pantaloni invernali per NRM – C.I.G. 7646740179.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35113470
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Consegna a cura, rischio e spese del fornitore, nei locali presso i reparti dell’Arma dei Carabinieri, con le modalità convenute in contratto.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N. 3 163 pantaloni invernali per NRM, al prezzo unitario di 45,00 EUR IVA esclusa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 142 335.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Per partecipare alla gara relativamente al lotto in argomento, gli operatori economici accorrenti, anche se riuniti, devono necessariamente possedere:

a. certificazione norme UNI EN ISO 9001, secondo quanto previsto al para. III.2.3;

b. fatturato specifico: media del fatturato (I.V.A. esclusa) realizzato nel triennio 2015-17, per prodotti analoghi a quelli in appalto, pari almeno a € 284.670,00.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pennacchi per CC – C.I.G. 76467601FA.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18443000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Consegna a cura, rischio e spese del fornitore, nei locali presso i Reparti dell’Arma dei Carabinieri, con le modalità convenute in contratto

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N. 2.735 pennacchi per CC, al prezzo unitario di € 75,00 IVA esclusa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 205 125.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Per partecipare alla gara relativamente al lotto in argomento, gli operatori economici accorrenti, anche se riuniti, devono necessariamente possedere:

a. certificazione norme UNI EN ISO 9001, secondo quanto previsto al para. III.2.3;

b. fatturato specifico: media del fatturato (I.V.A. esclusa) realizzato nel triennio 2015-17, per prodotti analoghi a quelli in appalto, pari almeno a € 410.250,00.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set di borse da equipaggiamento – C.I.G. 7646768892.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18931000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Consegna a cura, rischio e spese del fornitore, nei locali presso i Reparti dell’Arma dei Carabinieri, con le modalità convenute in contratto

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N. 2.744 set di borse per equipaggiamento, al prezzo unitario di € 78,00 IVA esclusa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 214 032.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Per partecipare alla gara relativamente al lotto in argomento, gli operatori economici accorrenti, anche se riuniti, devono necessariamente possedere:

a. certificazione norme UNI EN ISO 9001, secondo quanto previsto al para. III.2.3;

b. fatturato specifico: media del fatturato (I.V.A. esclusa) realizzato nel triennio 2015-17, per prodotti analoghi a quelli in appalto, pari almeno a € 428.064,00.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cinturoni in cuoio per NRM e cinturoni in cuoio con spallaccio – C.I.G. 7646776F2A.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18425100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Consegna a cura, rischio e spese del fornitore, nei locali presso i Reparti dell’Arma dei Carabinieri, con le modalità convenute in contratto

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N. 1.498 cinturoni in cuoio per NRM, al prezzo unitario di € 50,00 IVA esclusa.

N. 2.883 cinturoni in cuoio con spallaccio, al prezzo unitario di € 50,00 IVA esclusa.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 219 050.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Per partecipare alla gara relativamente al lotto in argomento, gli operatori economici accorrenti, anche se riuniti, devono necessariamente possedere:

a. certificazione norme UNI EN ISO 9001, secondo quanto previsto al para. III.2.3;

b. fatturato specifico: media del fatturato (I.V.A. esclusa) realizzato nel triennio 2015-17, per prodotti analoghi a quelli in appalto, pari almeno a € 438.100,00.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Sono ammessi tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ciascuna impresa concorrente (anche se ausiliaria o mandante) dovrà produrre due idonee dichiarazioni bancarie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Sono ammesse a partecipare le imprese e/o Raggruppamenti e/o Reti specializzati nella produzione dei manufatti per cui chiedono di concorrere. A tal fine, ciascun concorrente dovrà dichiarare/dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi:

a. certificazione, in originale o in copia conforme, attestante l’ottemperanza alle norme UNI EN ISO 9001-2008 o superiore, rilasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento, relativa al settore di accreditamento (EA) e processi verificati e certificati (indicati nello “scopo” o “campo di applicazione”) concernenti la/e fase/i di lavorazione svolta/e dall’operatore economico per la/e tipologia/e di manufatti per i quali chiede di partecipare;

b. fatturato specifico: elenco di forniture, realizzate nel triennio 2015-2017, relativo a prodotti analoghi (per materie prime utilizzate, tecniche costruttive, macchinari e attrezzature utilizzati, somiglianza e destinazione d’uso) a quelli per cui si chiede di partecipare, la cui media annua deve essere pari almeno al doppio del valore del lotto IVA esclusa, come meglio indicato negli allegati. L’elenco deve contenere l’indicazione dettagliata di tipologia dei prodotti, importi fatturati, date dei contratti e beneficiari;

c. (per le sole imprese confezioniste italiane, ad eccezione per gli operatori economici che intendano presentare offerta per il lotto 5) dichiarazione attestante il possesso della licenza del Ministero Interno ex art. 28 del R.D. n. 773/1931, recante l’indicazione della data di rilascio, di scadenza, della Prefettura emittente, nonché del quantitativo dei manufatti di cui è autorizzata la detenzione, allegando copia della stessa.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre sopralluoghi tecnici presso le sedi, anche secondarie, dei concorrenti, per verificarne la capacità tecnica. Le relative spese sono a carico del concorrente.

I livelli minimi di capacità tecnica ed economica sono giustificati poiché la stazione appaltante ha intenzione di individuare operatori economici in grado di produrre i materiali in approvvigionamento entro i termini ristretti previsti, nonché dall’oggettiva complessità delle forniture (quanto a tempi di approntamento e consegna dei prodotti finiti, specie per richiesta di “V d’urgenza” o “V d’obbligo”).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Urgente necessità logistica di approvvigionare i materiali di cui trattasi, al fine di procedere quanto prima al ripianamento delle scorte necessarie per garantire le esigenze di 1^ vestizione/rinnovo del personale avene diritto

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/10/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/10/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Presso la Sala Aste del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, sita in Viale Romania n. 45 - 00197 Roma.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:

a) Le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate – ai sensi dell’art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 – con determina a contrarre n. 583 R.U.A. in data 5.10.2018;

b) la gara verrà effettuata secondo le procedure fissate dal D.Lgs. n. 50/2016 e sarà aggiudicata, lotto per lotto, anche in presenza di una sola offerta valida, in considerazione dell’urgenza di disporre dei materiali stessi che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della gara;

c) il Disciplinare di gara, che contiene tutte le condizioni di partecipazione, le specifiche tecniche ed il capitolato amministrativo sono disponibili, unitamente al presente bando, sul sito (www.carabinieri.it), nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti», al seguente URL: (http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-materiali-vestiario-ed-equipaggiamento---6-lotti).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri — Ufficio approvvigionamenti
Viale Romania 45
Roma
00197
Italië
Telefoon: +39 0680982362
E-mail: crm38895@pec.carabinieri.it
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

30 giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, per ricorrere al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italië
Telefoon: +39 06328721
Fax: +39 0632872310
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018