Leveringen - 442827-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-L'Aquila: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

2018/S 196-442827

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Università degli Studi dell'Aquila
Via Camponeschi 2
L'Aquila
67100
Italië
Contactpersoon: Giuseppe Potente
Telefoon: +039 0862432272
E-mail: giuseppe.potente@cc.univaq.it
NUTS-code: ITF11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.univaq.it

Adres van het kopersprofiel: www.univaq.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.univaq.it
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Università
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura e posa in opera di arredi fissi e mobili, opere impiantistiche accessorie, per l'allestimento di 2 aule didattiche a gradoni

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura e posa in opera di arredi fissi e mobili, opere impiantistiche accessorie, per l'allestimento di 2 aule didattiche a gradoni presso l'edificio denominato «Renato Ricamo» (Coppito 1) sito in via Vetoio — L'Aquila

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 260 166.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF
Voornaamste plaats van uitvoering:

L'Aquila

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura e posa in opera di arredi fissi e mobili, opere impiantistiche accessorie, per l'allestimento di 2 aule didattiche a gradoni presso l'edificio denominato «Renato Ricamo» (Coppito 1) sito in via Vetoio — L'Aquila

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 260 166.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Sono indicati nei documenti di gara

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/12/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Università degli Studi dell'Aquila — Rettorato e Direzione Generale — Via Camponeschi 2 — L'Aquila

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Indicate nel Disciplinare di gara.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo dell'Aquila
L'Aquila
67100
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
ANAC
Roma
Italië
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Indicate nel Disciplinare di gara.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Università degli Studi dell'Aquila
L'Aquila
67100
Italië
E-mail: giuseppe.potente@cc.univaq.it

Internetadres: www.univaq.it

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018