Leveringen - 442828-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Voertuigen voor de hulpdiensten

2018/S 196-442828

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
ul. Borowska 138
Wrocław
50-552
Polen
Contactpersoon: Aleksandra Figlarek
Telefoon: +48 713682201/ +48 713682254
E-mail: przetargi@kwpsp.wroc.pl
Fax: +48 713673374
NUTS-code: PL514

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.straz.wroclaw.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.straz.wroclaw.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Samochody specjalne lekkie rozpoznawczo-ratownicze w nadwoziu typu pickup z napędem 4x4 wraz z urządzeniami tnąco gaśniczymi – 5 sztuk

Referentienummer: WZP.2370.17.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem postępowania jest dostawa 5 sztuk samochodów specjalnych lekkich rozpoznawczo-ratowniczych w nadwoziu typu pickup z napędem 4x4 wraz z urządzeniami tnąco gaśniczymi. Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania:

a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna, a szczegółowe warunki realizacji załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 219 512.19 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wrocław

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem postępowania jest dostawa 5 sztuk samochodów specjalnych lekkich rozpoznawczo-ratowniczych w nadwoziu typu pickup z napędem 4x4 wraz z urządzeniami tnąco gaśniczymi. Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymagania:

a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna, a szczegółowe warunki realizacji załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: gwarancja / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 219 512.19 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 21/12/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 25 000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca musi wykazać, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie – Zamawiający określa warunek w sposób następujący:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy urządzeń tnąco gaśniczych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej o wartości co najmniej 160 000,00 PLN brutto każda.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % całkowitej ceny ofertowej podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostaje wniesione przed podpisaniem umowy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień w umowie. Zmiany umowy zawarte są w rozdz. XVII SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław w pok. 123 (parter).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

1) w oparciu o przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp,

2) w oparciu o przesłankę dodatkową, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy muszą złożyć:

1. wraz z ofertą - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

2. na wezwanie - informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo-w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w rozdz.VIII SIWZ ust. 4 pkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) w rozdz.VIII SIWZ ust. 4 pkt 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

A jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,nie wydaje się dokumentów,o których mowa w pkt 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt. 1) i 2) stosuje się.

Zgodnie z treścią art. 22a ust. 1 uPzp Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,w jakim powołuje się na ich zasoby,warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 uPzp. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi oddzielnie udokumentować,że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 uPzp poprzez złożenie dokumentów określonych w rozdz. VIII ust. 4 pkt 1)-4) SIWZ. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,do oferty musi być załączone skuteczne pełnomocnictwo (posiadające zakres pełnomocnictwa) podpisane przez Wykonawcę.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI uPzp.

Odwołanie w postępowaniu wnosi sie w następujących terminach:

1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie uPzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2. wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018