Leveringen - 442842-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Lublin: Medische sets

2018/S 196-442842

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 16
Lublin
20-081
Polen
Contactpersoon: Dorota Gąsiorowska
Telefoon: +48 815344610
E-mail: dgasiorowska@spsk1.lublin.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.spsk1.lublin.pl/

Adres van het kopersprofiel: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.smartpzp.pl/spsk1
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
SPSK1, Dział ds. Zamówień Publicznych
PL
ul. Staszica 16
Lublin
20-081
Polen
Contactpersoon: Dorota Gąsiorowska
E-mail: dgasiorowska@spsk1.lublin.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.spsk1.lublin.pl/

Adres van het kopersprofiel: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
SPSK 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, Kancelaria Szpitala, pok. nr 8
Polska
Lublin
20-064
Polen
Contactpersoon: Dorota Gąsiorowska
E-mail: dgasiorowska@spsk1.lublin.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spsk1.lublin.pl

Adres van het kopersprofiel: https://portal.smartpzp.pl/spsk1

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa akcesoriów do podciśnieniowej terapii ran wraz z dzierżawą urządzeń.

Referentienummer: EO/LA–M-2722 /LII/ 18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141620
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa akcesoriów do podciśnieniowej terapii ran wraz z dzierżawą urządzeń, których szczegółowy opis i zakres zawarto w Załączniku nr 1 do SIWZ - „Formularz oferty – formularz cenowy”. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty, pochodzenie, Zamawiający dopuszcza oferty równoważne. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uzna te, które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatności do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141620
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPSK 1 w Lublinie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tabela I

1 Kompatybilny z dzierżawionymi urządzeniami z tabeli 2, jednorazowy zbiornik na wydzielinę z przezroczystym drenem, zaciskiem drenu i złączem do połączenia do drenu podkładki.Zbiornik o pojemności 300 ml op. 600

2 Kompatybilny z dzierżawionym urządzeniem z tabeli 2 jednorazowy zbiornik na wydzielinę z przezroczystym drenem, zaciskiem drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki. Zbiornik o pojemności 500 ml op. 1 600

3. Kompatybilny z dzierżawionym urządzeniem z tabeli 2 jednorazowy zbiornik na wydzielinę z przezroczystym drenem, zaciskiem drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę. Zbiornik o pojemności 1000 ml. op. 1 000

4. Rozgałęźnik Y stosowany do podciśnieniowej terapii ran do połączenia dwóch opatrunków w leczeniu ran mnogich u jednego pacjenta. op. 400

5. Opatrunek jałowy hydrofilowy, z mikroporowej pianki z polialkoholu winylowego nasączony wodą sterylną o wymiarach minimum 10 x7,5 i grubości min. 1 cm op. 140.

6. Opatrunek jałowy hydrofilowy, z mikroporowej pianki z polialkoholu winylowego nasączony wodą sterylną, utrzymujący wilgoć w obrębie rany o wymiarach minimum 10x15 i grubości min. 1 cm op. 160

7. Zestaw opatrunkowy piankowy/ gąbkowy mały zawierający:- podkładkę z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę i mierzącym podciśnienie w ranie z folią samoprzylepną i zaciskiem do drenu oraz złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika,- jałowy opatrunek piankowy/ gąbkowy o wymiarach w zakresie 10 cm x 7,5 cm i grubości w zakresie 3-3,3 cm - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku. op. 800

8. Zestaw opatrunkowy piankowy/ gąbkowy średni zawierający - podkładkę z przezroczystym drenem pięcioświatłowym odprowadzającym wydzielinę i mierzącym podciśnienie w ranie z folią samoprzylepną i zaciskiem do drenu oraz złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika,- jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy o wymiarach w zakresie 12,5 cm x 18 cm i grubości w zakresie 3-3,3 cm - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt. op. 1000

9. Zestaw opatrunkowy piankowy/ gąbkowy duży zawierający - podkładkę z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę i mierzącym podciśnienie w ranie z folią samoprzylepną i zaciskiem do drenu oraz złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika,- jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy o wymiarach w zakresie 15 cm x 26 cm i grubości w zakresie 3-3,3 cm - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt. op. 800

10. Zestaw opatrunkowy V.A.C. Brzuszny wstępnie przycięte opatrunki V.A.C. GranuFoam warstwa nieprzywierająca składająca się z pianki GranuFoam w perforowanej osłonie z folii podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna V.A.C. Drape. Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu o otwartych porach,/ Zestaw zawiera min. 4 szt. folii samoprzylepnej o wymiarach 30,5x26 op. 50

11. Podkładka z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną z zaciskiem do drenu oraz złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika, jałowa pakowana pojedynczo. op. 600

12. Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy ze srebrem mały zawierający:-podkładkę z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę i mierzącym podciśnienie w ranie z folią samoprzylepną i zaciskiem do drenu oraz złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika,- jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy ze srebrem o wymiarach 10 cm x 7,5-8 cm i grubości 3,3 cm - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 1 szt. op. 140

13. Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy ze srebrem średni zawierający: -podkładkę z przezroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę i mierzącym podciśnienie w ranie z folią samoprzylepną i zaciskiem do drenu oraz złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika,- jałowy opatrunek piankowy/gąbkowy ze srebrem op. 80

14. Folia samoprzylepna o wymiarach 30.5 x 26 cm op. 60

Tabela II Dzierżawa

Urządzenie do podciśnieniowej terapii leczenia ran 4 szt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy cząstkowej / Weging: 40 %
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy przez okres 24 miesięcy, po wystosowaniu przez Aptekę Szpitalną pisemnego, mailem lub faksem zamówienia.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 60 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:45
Plaats:

SPSK1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, POLSKA

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Komisja Przetargowa wyznaczona przez Kierownika Zamawiającego. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Europejski Dokument Zamówienia (dalej JEDZ), sporządzony zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 roku. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 t.j.); g) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

3. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego złożone na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp: Próbki w ilościach określonych w części III pkt 9 z zaznaczeniem której pozycji dotyczą.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 Pzp.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie (zwany dalej „Szpitalem”) b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

I. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy i uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

II. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

III. Odwołanie

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 182 ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

IV. Terminy do wniesienia odwołania

1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie

2. albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

V. Skarga do sądu

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2017 poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018