Leveringen - 443044-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Cardiff: Diensten voor afvalrecycling

2018/S 196-443044

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
The City of Cardiff Council
County Hall, Atlantic Wharf
Cardiff
CF10 4UW
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2920873060
E-mail: charlotte.williams@cardiff.gov.uk
NUTS-code: UKL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cardiff.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0422

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply and Install an Automated Sorter Machine

Referentienummer: ERFX1003258
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90514000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Provision and installation of an automated sorting technology solution within the Cardiff Material Reclamation Facility (MRF) to identify and sort different grades of polymers and to remove remaining paper grades from End Of Line (EOL) material. Once in place this solution has to guarantee the segregation of HDPE from other mixed plastics and the removal of paper fines that have been missed by a previous manual picking process. By separating HDPE from other mixed plastics the solution will increase quality and revenue for materials sold to the market and also increase recycling rates due to capturing paper grades that currently require further processing.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 650 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Provision and installation of an automated sorting technology solution within the Cardiff Material Reclamation Facility (MRF) to identify and sort different grades of polymers and to remove remaining paper grades from End Of Line (EOL) material. Once in place this solution has to guarantee the segregation of HDPE from other mixed plastics and the removal of paper fines that have been missed by a previous manual picking process. By separating HDPE from other mixed plastics the solution will increase quality and revenue for materials sold to the market and also increase recycling rates due to capturing paper grades that currently require further processing.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 087-169478
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 21347ccc
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
O.Kay Engineering
Magnetic Park, Eagle Avenue
Desborough
NN14 2WD
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1536765010
Fax: +44 1536765011
NUTS-code: UKF24
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 650 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Any Questions and Tender submissions must be sent electronically to:

https://supplierlive.proactisp2p.com

(WA Ref:86133)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The City of Cardiff Council
County Hall, Atlantic Wharf
Cardiff
CF10 4UW
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 29208737060

Internetadres: www.cardiff.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018