Leveringen - 443102-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Banská Bystrica: Motorvoertuigen

2018/S 196-443102

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
42499500
Lazovná 63
Banská Bystrica
974 01
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Peter Manca; PaedDr. Kornélia Černá
Telefoon: +421 249234346 / 249234331
E-mail: peter.manca@financnasprava.sk
NUTS-code: SK032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.financnasprava.sk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Osobné motorové vozidlá

Referentienummer: 101038/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je nákup motorových vozidiel s adekvátnymi technickými parametrami a doplnkami. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 328 858.15 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Motorové vozidlo 1. - 4.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK010
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kriminálny úrad finančnej správy, Bajkalská 24, 824 97 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nákup 16 ks motorových vozidiel s adekvátnymi technickými parametrami a doplnkami. Podrobné vymedzenie tejto časti predmetu zákazky sa nachádza v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Motorové vozidlo 5.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK010
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kriminálny úrad finančnej správy, Bajkalská 24, 824 97 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nákup 2 ks motorových vozidiel s adekvátnymi technickými parametrami a doplnkami. Podrobné vymedzenie tejto časti predmetu zákazky sa nachádza v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Motorové vozidlo 6.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK010
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kriminálny úrad finančnej správy, Bajkalská 24, 824 97 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nákup 1 ks motorového vozidla s adekvátnymi technickými parametrami a doplnkami. Podrobné vymedzenie tejto časti predmetu zákazky sa nachádza v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 130-296092
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 101038/2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Motorové vozidlo 1. - 4.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Todos Bratislava s.r.o.
31319823
M. SCh. Trnavského 14
Bratislava
841 01
Slovakije
NUTS-code: SK010
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 227 686.65 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 227 499.82 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 101038/2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Motorové vozidlo 5.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Todos Bratislava s.r.o.
31319823
M. SCh. Trnavského 14
Bratislava
841 01
Slovakije
NUTS-code: SK010
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 78 460.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 78 450.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 101038/2018
Perceel nr.: 3
Benaming:

Motorové vozidlo 6.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Autopolis, a.s.
35728311
Panónska cesta 32
Bratislava
851 04
Slovakije
NUTS-code: SK010
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 908.33 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 908.33 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018