Leveringen - 443115-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Athene: Uitrusting voor de politie

2018/S 196-443115

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ypoyrgeio Esoterikon - Archigeio Ellinikis Astynomias - Klados Oikonomikotechnikis Ypostirixis kai Pliroforikis - Dieythynsi Oikonomikon - Tmima Promitheion
P. Kanellopoyloy 4
Athina
101 77
Griekenland
Contactpersoon: Basileios Papadimitrioy
Telefoon: +30 2131520886
E-mail: vsf.papadimitriou@astynomia.gr
Fax: +30 2106995669
NUTS-code: EL30

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.astynomia.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων.

Referentienummer: 22/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Β) Κράνη πλαστικά σωμάτων ασφαλείας.

Ε) Περικνημίδες προστασίας.

ΣΤ) Ανακλαστικά γιλέκα και

Ζ) Αντανακλαστικά χιτώνια

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 284 748.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Κράνη πλαστικά σωμάτων ασφαλείας.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18444100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Κράνος προστασίας, για αστυνομική χρήση.

Ποσότητα: 310

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Περικνημίδες προστασίας.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Σκοπός: Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας προσωπικού Ειδικών Αστυνομικών δυνάμεων, με την κάλυψη των εκτεθειμένων σε πλήγματα κάτω άκρων.

Ποσότητα: 1.000

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ανακλαστικά γιλέκα.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Τα γιλέκα θα είναι κατασκευασμένα από ύφασμα (όχι πλεκτό) συνθετικών ινών, με φθορίζουσα επικάλυψη, δεν θα ξεχειλώνει και δεν θα προκαλεί φυσική δυσφορία.

Ποσότητα: 1.360

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Αντανακλαστικά χιτώνια.

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL30
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Το χιτώνιο θα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα «Nylon» επικαλυμμένο με P.V.C. στις 2 όψεις.

Ποσότητα: 1.800

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 127-258630
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22/2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Κράνη πλαστικά σωμάτων ασφαλείας.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Αχιλλέας Ζερβακάκος και ΣΙΑ Ε.Ε.
Αργυρούπολη
Griekenland
NUTS-code: EL304
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 112 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 110 980.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23/2018
Perceel nr.: 5
Benaming:

Περικνημίδες προστασίας.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ευρέλκο Α.Ε.Β.Ε.Ε.
Παιανία
Griekenland
NUTS-code: EL305
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 645.16 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 79 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 21/2018
Perceel nr.: 6
Benaming:

Ανακλαστικά γιλέκα.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ανοράκ Hellas Ε.Π.Ε.
Αθήνα
Griekenland
NUTS-code: EL303
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 419.35 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 058.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 21/2018
Perceel nr.: 7
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ανοράκ Hellas Ε.Π.Ε.
Αθήνα
Griekenland
NUTS-code: EL303
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 72 580.64 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 70 110.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Υπουργείο Εσωτερικών - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής - Διεύθυνση Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών
Π. Κανελλοπούλου 4
Αθήνα
101 77
Griekenland
Telefoon: +30 2131520888
E-mail: vsf.papadimitriou@astynomia.gr
Fax: +30 2106995669
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Έως και την 26.6.2017, οι προσφυγές υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.promitheus.gov.gr), για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 (Α΄-173). Από την 26.6.2017, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 345 έως 374 του Ν.4412/2016 και οι παράγραφοι 7, 8 και 11 του άρθρου 379, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4456/2017 από 1.3.2017.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Υπουργείο Εσωτερικών - Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας - Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής - Διεύθυνση Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών
Π. Κανελλοπούλου 4
Αθήνα
101 77
Griekenland
Telefoon: +30 2131520888
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/10/2018