Leveringen - 443194-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Czermin: Fotovoltaïsche zonnecellen

2018/S 196-443194

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 179-404965)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Czermin
Czermin 140
Czermin
39-304
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Czaja
Telefoon: +48 177740246
E-mail: ug@czermin.pl
Fax: +48 177741921
NUTS-code: PL82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.czermin.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin Czermin i Wadowice Górne

Referentienummer: In.271.5.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin Czermin i Wadowice Górne, która jest realizowana w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminach Czermin i Wadowice Górne”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 179-404965

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 26/10/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 29/10/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 26/10/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 29/10/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: