Leveringen - 443207-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2018/S 196-443207

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 123-278799)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ústav hematologie a krevní transfuze
0023736
U Nemocnice 2094/1
Praha 2
128 00
Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Václav Náprstek
Telefoon: +420 602186395
E-mail: vaclav.naprstek@uhkt.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uhkt.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=UHKT

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka a implementace komplexního informačního systému a koncových zařízení

Referentienummer: VZ18003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Účelem veřejné zakázky je pořízení aplikačního programového vybavení – nového řešení komplexního klinického informačního systému. Zadavatel předpokládá náhradu nevyhovující implementace klinické části IS za nové komplexní řešení. Toto nové řešení bude reflektovat požadavky klinického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (dále jen „ÚHKT“), i dalších podpůrných procesů na vyšší elektronizaci zdravotnické dokumentace, vykazování a sledovatelnosti výkonů. Nově dodané řešení by mělo reflektovat moderní trendy eHealth a umožnit škálovatelné rozšiřování svých funkcionalit v budoucnu. Řešení nového klinického systému by mělo také sloužit jako integrační platforma pro ostatní již v současné době využívané systémy ÚHKT, především laboratorní část systému UNIS a systémy Amadeus a CRYUS transfuziologického úseku, obojí od stávajícího dodavatele Steiner, s.r.o.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/10/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 123-278799

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 16/10/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 17/10/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 16/10/2018
Plaatselijke tijd: 11:05
Te lezen:
Datum: 17/10/2018
Plaatselijke tijd: 11:05
VII.2)Overige nadere inlichtingen: