Leveringen - 443212-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Suwałki: Medische apparatuur

2018/S 196-443212

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 176-398396)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
200026507
Teofila Noniewicza 10
Suwałki
16-400
Polen
Contactpersoon: Waldemar Sowiński, Agnieszka Jankowska
Telefoon: +48 875628399
E-mail: przetargi@pwsz.suwalki.pl
Fax: +48 875628455
NUTS-code: PL843

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pwsz.suwalki.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup wyposażenia dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Suwałkach

Referentienummer: KO-100.381.5.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia dla Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, zgodnie z rekomendacją audytu z Ministerstwa Zdrowia. Sale symulacyjne zostaną wyposażone w zaawansowane innowacyjne technologiczne symulatory pacjenta, sprzęt medyczny, systemy audio-video itp. Zamówienie obejmuje:

1) Część I dostawy wysokiej klasy symulatorów pacjenta

2) Część II – fantomy

3) Część III - Trenażery, fantomy i modele pielęgnacji

4) Część IV - sprzęt medyczny

5) Część V - meble do pomieszczeń, w których wykonywane są procedury medyczne

6) Część VI - wózki reanimacyjne, zestawy drobnego sprzętu medycznego

7) Część VII - Panele medyczne

8) Część VIII - Sprzęt, oprogramowanie komputerowe oraz audio-video

Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie minimum 15 godzin w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawią załączniki nr 2.1 do 2.8.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 176-398396

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca zapewni, jako część swojej oferty wadium w wysokości:

Na część 1 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych),

Na część 2 – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),

Na część 3 – 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych),

Na część 4 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych),

Na część 5 – 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych),

Na część 6 – 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych),

Na część 7 – 450,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych),

Na część 8 – 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).

Z treści wniesionego wadium musi wyraźnie wynikać, na którą część zostało wniesione.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy PWSZ w Suwałkach nr 72 1240 3363 1111 0010 5218 1015 w terminie do dnia 23.10.2018 r. do godz. 09:00 (decyduje termin wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.

Wadium w pozostałych formach – oryginały – składa się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, w pokoju nr 202, ul. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki przed upływem terminu składania ofert.

Te lezen:

Wykonawca zapewni, jako część swojej oferty wadium w wysokości:

Na część 1 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych),

Na część 2 – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),

Na część 3 – 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych),

Na część 4 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych),

Na część 5 – 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych),

Na część 6 – 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych),

Na część 7 – 450,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych),

Na część 8 – 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).

Z treści wniesionego wadium musi wyraźnie wynikać, na którą część zostało wniesione.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu;

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy PWSZ w Suwałkach nr 72 1240 3363 1111 0010 5218 1015 w terminie do dnia 25.10.2018 r. do godz. 09:00 (decyduje termin wpływu środków na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.

Wadium w pozostałych formach – oryginały – składa się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, w pokoju nr 202, ul. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki przed upływem terminu składania ofert.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 23/10/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 25/10/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 23/10/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 25/10/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: