Leveringen - 443213-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Medische apparatuur

2018/S 196-443213

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 185-418035)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a
Warszawa
02-097
Polen
Contactpersoon: Iwona Sokołowska - Dział Zamówień Publicznych - blok B, parter, pokój 2
Telefoon: +48 225991700
E-mail: isokolowska@spcsk.pl
Fax: +48 22/599-17-04
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.spcsk.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i montaż specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego

Referentienummer: DZP.262.141.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakup i montaż specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego. Szczegółowy opis i zakres zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 185-418035

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
In plaats van:
Datum: 31/10/2018
Te lezen:
Datum: 20/12/2018
VII.2)Overige nadere inlichtingen: