Leveringen - 443216-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2018/S 196-443216

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 169-384389)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Polen
Contactpersoon: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: mart.dzierba@bgk.pl
Fax: +48 225965905
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bgk.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup sprzętu komputerowego (monitory i komputery przenośne) dla BGK

Referentienummer: DZZK/102/DI/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakup sprzętu komputerowego (monitory i komputery przenośne) dla BGK

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 169-384389

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 11/10/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 16/10/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 11/10/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 16/10/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: