Leveringen - 443276-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Chemische reagentia

2018/S 196-443276

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 165-376529)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Wrocław
50-370
Polen
Contactpersoon: Justyna Kulpa, Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, 50-370 Wrocław, bud. A5, pokój 409
Telefoon: +48 713204159
E-mail: justyna.kulpa@pwr.edu.pl
NUTS-code: PL514

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://przetargi.pwr.edu.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ZP/BZP/314/2018 Dostawa podstawowych odczynników chemicznych dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

Referentienummer: ZP/BZP/314/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa podstawowych odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych Wydziału Chemicznego Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sukcesywną przez okres obowiązywania umowy.

Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie materiałów na własny koszt i własnym transportem. Adres dostawy: do siedziby Zamawiającego – jednostki organizacyjne Wydziału Chemicznej Politechniki Wrocławskiej, zlokalizowane na terenie Wrocławia, każdorazowo określone w zamówieniu.

Kod CPV: 33696300-8 Odczynniki chemiczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ - OPZ.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 165-376529

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.11
In plaats van:

W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianych odczynników w ramach asortymentu wyszczególnionego w Załączniku nr ... do SIWZ z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianych odczynników nie przekroczy kwoty umowy, ustalonej na podstawie przyjętej oferty.

Te lezen:

Prawo opcji:

1. W ramach niniejszego postępowania Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na zwiększeniu ilości zamawianego asortymentu w następujących sytuacjach:

1.1. Zamówienia opcjonalne dopuszczalne są do wysokości kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zgodnie z art. 86 ust. 1 uPzp – kwota ta zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert).

1.2. Zamówienia opcjonalne dopuszczalne są do 50 % wartości brutto umowy (wynagrodzenie wykonawcy zgodne z przedstawioną ofertą).

2. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji - złożenie odpowiedniego zamówienia opcjonalnego.

3. Szczegóły dotyczące prawa opcji znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w OPZ.

4. Zamawiający w ramach prawa opcji może złożyć zamówienie w całym okresie obowiązywania umowy.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: