Diensten - 443377-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Exploitatie van parkeerterreinen

2018/S 196-443377

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
Poznań
60-509
Polen
Contactpersoon: Joanna Rządkowska-Jurga
Telefoon: +48 618410686
E-mail: zp@powiat.poznan.pl
Fax: +48 618418823
NUTS-code: PL418

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.powiat.poznan.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.bip.powiat.poznan.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Poznańskiego.

Referentienummer: ZP.272.00058.2018, ZP.ZD-00377/18.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63712400
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Świadczenie usług polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50118110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL418
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Świadczenie usług polegających na holowaniu i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Poznańskiego, usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.).

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie z zaproponowanymi przez Wykonawcę cenami jednostkowymi, do wykorzystania kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania, tj. do wysokości 600 000,00 PLN brutto.

3. Faktyczna liczba świadczonych usług będzie zależna od bieżących potrzeb Zamawiającego, a określenie w umowie maksymalnej nominalnej wartości nie może (w razie mniejszych potrzeb) być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy.

4. Maksymalny, wymagany przez Zamawiającego, czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu wynosi 50 minut.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wyrażony w pełnych minutach czas dojazdu na miejsce zdarzenia od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 13 700,00 PLN.

2. Przewidziana jest możliwość:

1) zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.,

2) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp., przy czym ich wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, a polegać one będą na świadczeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca przedłoży aktualne, udzielone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.), zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie transportu drogowego rzeczy.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca wykaże iż:

a) do realizacji zamówienia zastosuje:

— minimum 2 pojazdy typu laweta przeznaczone do holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wyposażone w wciągarkę,

— minimum 1 pojazd przeznaczony do holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 16 ton,

— minimum 1 pojazd przeznaczony do holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton,

— inny sprzęt o przeznaczeniu służącym do podnoszenia, przeciągania pojazdów każdego rodzaju (np. hydrauliczne wózki manewrowe, wózki holownicze, dźwig lub inny pojazd o podobnym przeznaczeniu o udźwigu minimum 40 ton).

Oraz wskaże podstawę do dysponowani tym sprzętem.

b) będzie dysponował co najmniej jednym parkingiem:

— znajdującym się na terenie Powiatu Poznańskiego lub na terenie Miasta Poznania,

— posiadającym całodobowe zabezpieczenie w postaci wewnętrznego monitoringu przy pomocy kamer lub dozorowanym przy pomocy stróżów/ochrony,

— oświetlonym, zabezpieczonym ogrodzeniem o wysokości minimum 1,40 m, zamykany bramą wjazdową i oznaczonym tablicą „parking strzeżony”,

— utwardzonym na powierzchni min. 300 m2,

— posiadającym dojazd drogą publiczną bez ograniczeń tonażowych,

— przygotowanym do przechowywania pojazdów z wyciekiem oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych z miejscem zabudowanym do celów oględzin i zabezpieczenia przeciwko wpływom warunków atmosferycznych,

— przystosowanym do przechowywania w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części lub innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu przechowywania.

Eventuele minimumeisen:

Wykazanie określonego warunku nastąpi poprzez przedłożenie wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, zawierającego informacje dotyczące:

a) ilości, marek, modeli, roku produkcji, nr rejestracyjnych, rodzaju/przeznaczenia:

— minimum 2 pojazdów typu laweta przeznaczonych do holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wyposażonych w wciągarkę,

— minimum 1 pojazdu przeznaczonego do holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do16 ton,

— minimum 1 pojazdu przeznaczonego do holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton,

— innego sprzętu o przeznaczeniu służącym do podnoszenia, przeciągania pojazdów każdego rodzaju (np. hydrauliczne wózki manewrowe, wózki holownicze, dźwig lub inny pojazd o podobnym przeznaczeniu o udźwigu minimum 40 ton).

b) parkingu:

— lokalizacji – adresu,

— wyrażonej w metrach wysokości ogrodzenia,

— posiadania zamykanej bramy wjazdowej,

— posiadania oznakowania: „parking strzeżony”,

— wyrażonej w metrach kwadratowych powierzchni utwardzonej,

— posiadania oświetlenia,

— sposobu całodobowego zabezpieczenia (monitorowany czy dozorowany),

— możliwości dojazdu droga publiczną bez ograniczeń tonażowych,

— przygotowania do przechowywania pojazdów z wyciekiem oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych, zabezpieczenia przeciwko wpływom warunków atmosferycznych oraz oględzin pojazdów i umożliwiającego składowanie części pojazdów i akcesoriów,

— przystosowania do przechowywania w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części lub innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu przechowywania.

Wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (np. prawie własności, najmu, dzierżawy, leasingu).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca musi spełnić warunki określone w Sekcji III. 1.1) i 1.3). Ogłoszenia. Jednocześnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę względem którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze. zm.).

2. Wykonawca do upływu terminu składania ofert winien przesłać aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, iż wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu, w JEDZ winien podać informacje dotyczące podstaw wykluczenia określonych wart. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, w JEDZ winien podać informacje dotyczące warunków określonych przez Zamawiającego, potwierdzające funkcjonalności określone w Sekcji III.III. 1.1) i 1.3) ogłoszenia.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Wykonawcy, w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

5. Ponadto, na etapie składania oferty, Wykonawca winien przedłożyć:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy;

2) dokument potwierdzający wniesienie wadium;

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców.

6. Szczegółowy opis wymaganych dokumentów oraz informacje dot. obowiązków wynikających z RODO zamieszczone zostały pod adresem www.bip.powiat.poznan.pl.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki ochrony prawnej:

1) Odwołanie – przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest obowiązany.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób elektroniczny, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w formie pisemnej.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6) Odwołanie wobec innych czynności niż określone w pkt 2) i 3) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7) Na orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

8) Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony prawnej zawarte są w art. 179–198g ustawy oraz właściwych dyrektyw odwoławczych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018