Diensten - 443396-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Donostia/San Sebastián: Maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak wordt verschaft

2018/S 196-443396

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Diputación Foral de Gipuzkoa, Gizarte Politikako Departamentua/Departamento de Políticas Sociales
P2000000F
Zarategi pasealekua, 99; 20015; 20004; Patxi Marroquín Urrestarazu
Donostia/San Sebastián
Spanje
Telefoon: +34 943112506
E-mail: pmarroquin@gipuzkoa.eus
Fax: +34 943112621
NUTS-code: ES212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gipuzkoa.eus/

Adres van het kopersprofiel: http://www.contratacion.euskadi.eus/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://apps.euskadi.eus/w32-1084/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso14208/es_doc/es_arch_expjaso14208.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de cuidados asistenciales, sociosanitarios y complementarios en el centro Egogain

Referentienummer: 2018/00067
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85311000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de cuidados asistenciales, sociosanitarios y complementarios en el centro Egogain.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 229 562.76 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85121252
85144000
85144100
85312100
50000000
60140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES212
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de cuidados asistenciales, sociosanitarios y complementarios en el centro Egogain.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 229 562.76 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/11/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans, Baskisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Departamento de Políticas Sociales. Zarategi pasealekua, 99, 20015 Donostia/San Sebastián.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Pública.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales de Gipuzkoa
Plaza Gipuzkoa, s/n
Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa)
20004
Spanje
Telefoon: +34 34943112111
E-mail: gipuzkoa@gipuzkoa.eus

Internetadres: http://www.gipuzkoa.eus/es/aldundia/gobernantza-eta-gizartearekiko-komunikazioa/kontratazio-errekurtsoen-auzitegia

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Contacto Técnico
Plaza Gipuzkoa, s/n; 20004
Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa)
Spanje

Internetadres: http://www.gipuzkoa.eus/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018