Diensten - 443613-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Eschborn: Diensten in verband met economische hulp aan het buitenland

2018/S 196-443613

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1 — 5
Eschborn
65760
Duitsland
Contactpersoon: Leinemann Partner Rechtsanwälte mbB
E-mail: giz@leinemann-partner.de
Fax: +49 6974093874
NUTS-code: DE71A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.giz.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYY8/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.dtvp.de/Center/notice/CXTRYY6YYY8
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: International Development Cooperation

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

81232232 — Implementation of EnMS and EEN in Manufacturing Industries in Nigeria

Referentienummer: 81232232
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75211200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Nigerian Energy Support Programme (NESP) aims at enabling and fostering investments in the market for renewable energy and energy efficiency, and improving access to electricity in Nigeria. The programme is co-funded by the European Union and the German Government, and implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in collaboration with the Federal Ministry of Power, Works and Housing (FMPWH). During the first phase, NESP supported the Nigerian government in the adoption of an Energy Management System (EnMS) based on ISO 50001 standard as a Nigerian Industrial Standard (NIS) and the establishment of the first Energy Efficiency Network (EEN) for industrial enterprises in Nigeria.

Now, in the second phase, NESP is looking for a multi-disciplinary team of international consultants who will support the implementation of EnMS and EEN in selected manufacturing industries in Nigeria.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nigeria

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Background.

The Nigerian Energy Support Programme (NESP) aims at enabling and fostering investments in the domestic market for renewable energy and energy efficiency, and improving access to electricity in Nigeria. The programme is co-funded by the European Union and the German Government, and implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in collaboration with the Federal Ministry of Power, Works and Housing (FMPWH).

During the first phase, NESP supported the Nigerian government in the adoption of an Energy Management System (EnMS) based on ISO 50001 standard as a Nigerian Industrial Standard (NIS) in July 2017. As a result, two participating companies became the first industries to receive the NIS ISO 50001 certification in Nigeria. The standard provides a systematic approach tailored to an organization to improve its energy performance.

The programme also supported the establishment of the first Energy Efficiency Network (EEN) for Industrial Enterprises in Nigeria in January 2017 as a peer learning platform for industries to promote EE practices in their industrial processes. 5 industries participated and implemented a number energy efficiency measures with resultant energy savings.

Now, in the second phase, NESP is looking for a multi-disciplinary team of international consultants who will support the implementation of EnMS and EEN in selected manufacturing industries in Nigeria. The consultants' task will cover the following areas:

— supporting the implementation of EnMS based on NIS ISO 50001 standard in at least 5 industries in Nigeria,

— developing an approach with the Standards Organisation of Nigeria (SON) on enforcing implementation of NIS ISO 50001 standard in manufacturing industries in Nigeria,

— strengthening and expanding the Energy Efficiency Network (EEN) for industrial enterprises in Nigeria,

— implementing energy audits in at least 5 industries in Nigeria,

— developing an innovative concept with the Federal Ministry of Industry, Trade and Investment (FMITI) for compulsory energy audits in manufacturing industries in Nigeria.

The assignment will be implemented over a period of 725 expert days, with effect from the date the contract is signed until 27.11.2020.

2) Tasks to be performed by the Consultants.

Core activities will include:

2.1) Implementation of the Energy Management System (EnMS) based on NIS ISO 50001 Standard in at least five manufacturing industries;

2.2) Strengthening and expanding Energy Efficiency Network (EEN) for industrial enterprises in Nigeria;

2.3) Implementing energy audits in at least five manufacturing industries in Nigeria;

2.4) Communicating effectively on all the results of the above work packages in a clear, concise and strategic method.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 29/04/2019
Einde: 27/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

The assignment will only be entrusted to companies with the required expertise and capacity (eligible companies), which meet the criteria listed in the document "Request to participate and Eligibility declaration by applicants (Call for competition)", and which are not excluded under the terms of Sections 123 or 124 of the German Act against Restraints of Competition (GWB), or who can prove restoration of their integrity in line with Section 125 of the same act.

If there is a previously announced limit to the number of applicants, an assessment will be carried out according to the relevant evaluation scale included in the tender documents.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

FED/2017/389-191

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Trading name and address, commercial register number;

2) Eligibility declaration that no grounds for exclusion in Section 123, 124 of the German Act Against Restraints of Competition (GWB) apply;

3) Eligibility declaration subcontractors if applicable;

4) Association clause if applicable.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Declaration on the average annual turnover for the last 3 financial years (last-but-four financial year can be included in case of invitation to tender held within 6 months of end of last financial year);

2) Declaration on the number of employees as at 31.12 of the previous year.

Eventuele minimumeisen:

1) Average annual turnover for the last 3 years at least 700 000 EUR;

2) Number of employees as at 31.12 of the previous year at least 7 persons.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

It is necessary to provide references in the technical field "Implementation of Energy Management System and Energy Efficiency Networks" with a minimum commission value of 250 000 EUR.

Eventuele minimumeisen:

1) At least 3 reference projects in the technical field Implementation of Energy Management System and Energy Efficiency Networks and at least 3 reference projects in the region Africa in the last 3 years;

2) The technical assessment is only based on reference projects with a minimum commission value of 250 000 EUR.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 27/11/2018
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:

The communication with the bidders will only take place via GIZ e-tendering platform (VMS).

Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YYY8

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Die Vergabekammern des Bundes
Villemombler Straße 76
Bonn
53123
Duitsland
Telefoon: +49 2289499-0
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 2289499-163

Internetadres: www.bundeskartellamt.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar as

1) the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before submitting the application for review and has not submitted a complaint to the Contracting Authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected;

2) complaints of infringements of procurement rules that are evident in the tender notice are not submitted to the Contracting Authority at the latest by the expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids, specified in the tender notice;

3) complaints of infringements of procurement rules that first become evident in the tender documents are not submitted to the Contracting Authority at the latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids;

4) more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the Contracting Authority that it is unwilling to redress the complaint.

Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section 1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018