Diensten - 443703-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Hongarije-Székesfehérvár: Diensten voor ontwikkeling van IT-software

2018/S 196-443703

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fejér Megyei Kormányhivatal
AK10357
Szent István tér 9.
Székesfehérvár
8000
Hongarije
Contactpersoon: Varga Gábor
Telefoon: +36 22526900
E-mail: hivatal@fejer.gov.hu
Fax: +36 22526905
NUTS-code: HU211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

Adres van het kopersprofiel: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: területi közigazgatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Egységes kormányhivatali gazdálkodási rendszer kialakítása

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212517
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Az ajánlatkérő által indított a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00042 számú „A kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér kialakítása” elnevezésű kiemelt projekt keretében „Egységes kormányhivatali gazdálkodási rendszer kialakítása”. A feladat egy integrált módon megvalósított szoftver (vállalatirányítási rendszer) megvalósítása, melyhez szükséges:

— a részletes igazgatási és informatikai tervezési feladatok

— az informatikai fejlesztési és rendszer implementációs, valamint rendszerintegrációs feladatok ellátása

— a szükséges adatmigráció/ősfeltöltés feladatainak végrehajtása,

— a rendszer működtetéséhez szükséges - a NISZ Zrt. által biztosított infrastruktúra környezetben történő működést lehetővé tevő - hardver eszköz igények meghatározása

— a rendszer működtetéséhez szükséges operációs rendszer és alkalmazás szoftver licencek szállítása,

— szakértői kapacitás biztosítása szerződés keretében a műszaki leírás további fejezeteiben meghatározott szolgáltatások nyújtásához

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48700000
72200000
72210000
72212211
72212311
72212333
72212445
72212600
72212610
72212750
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU211
Voornaamste plaats van uitvoering:

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db „Egységes kormányhivatali gazdálkodási és e-számla rendszer” integrált módon megvalósított szoftver (vállalatirányítási rendszer) és valamennyi kapcsolódó licence, amely megvalósítja az alábbi követelményeket:

a. A feladat a főbb kormányhivatali gazdálkodási folyamatok elektronizálása és automatizálása, valamint az alaptevékenységek magas színvonalú kiszolgálása. A folyamatok optimalizálásához elengedhetetlen a szakmai és a pénzügyi folyamatok monitorozása.

b. Feladat a különböző Kormányhivataloknál használt szakmai rendszerek egységesítése, a széleskörű szakmai feladatok teljes lefedettségének biztosítása.

c. Jogszabályi előírások alapján a kialakításra kerülő gazdálkodási rendszernek szinkronizálni kell:

— pénzügyi számvitelt,

— költségvetési számvitelt.

d. Támogatni kell az alapvető gazdálkodási feladatokat, melyek a napi munka megkönnyítését kell, hogy eredményezzék. Fontos, hogy a rögzítésre került adatok a teljes gazdálkodási rendszer által elérhetőek legyenek.

e. Az egységes gazdálkodási rendszernek tudnia kell az általános pénzügyi- és számviteli feladatok elvégzéséhez, valamint támogatásához szükséges funkciókat, a folyamatokat pedig, ahol ez lehetséges, automatikusan kell elvégeznie.

f. Biztosítania kell továbbá a különböző modulok és szakterületek által használt rendszerekkel való kapcsolatot, ezekből információkat fogadni, adatot szolgáltatni a rendszerek között, valamint a adatokat átadni a kialakítás alatt lévő adattárház felé.

Megvalósításra kell kerüljön:

— költségvetés gazdálkodási feladatok elvégzésére szükséges funkciók kialakítása a közigazgatási gazdálkodás specialitásainak figyelembevételével

— egységes partnernyilvántartás támogatása, karbantartása, kezelése, valamint az egyediség fenntartása

— beszerzések folyamatának teljes körű támogatása

— készletgazdálkodás teljes körű támogatása

— kötelezettségvállalások nyilvántartásának támogatása

— követelések, tartozások kezelése és folyamatainak támogatása

— tárgyi eszközök, gépjármű és laboreszköz nyilvántartások támogatása, karbantartása és kezelése

— házipénztárral kapcsolatos funkciók kialakítása

— elektronikus számlázás teljes körű megoldása

— kontrollinggal kapcsolatos funkcionalitás kialakítása

— humánerőforrás bértömeg gazdálkodás kezelése

— az egyes funkciók közötti kapcsolatok kiépítése, automatizmusok beépítése a folyamatokba és az adatok átadására vonatkozóan

— külső rendszerekkel való kapcsolatok kialakításához szükséges lehetőségek biztosítása

g. A megvalósított rendszernek illeszkednie kell a Kormányzati Infrastruktúrába, illetve használnia kell a NISZ Zrt. által nyújtott releváns szolgáltatásokat.

h. A rendszernek maximális rugalmasságot kell nyújtania a változások, átalakulások gyors és főként Kormányhivatali humán erőforrásból történő követéséhez.

i. A rendszernek alkalmasnak kell lennie legalább 1000 végfelhasználó kiszolgálására

1.2 Szolgáltatások teljesítése

A rendszer implementálásához kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások - a közbeszerzési dokumentumban és a műszaki leírásban foglaltak szerint.

1.3 Dokumentáció elkészítése- a közbeszerzési dokumentumban és a műszaki leírásban foglaltak szerint.

Valamennyi dokumentum esetében elvárt az as-built-as aktualizált verzió átadása.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Szakmai ajánlat minősége / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00042

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 181-370774
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Egységes kormányhivatali gazdálkodási rendszer kialakítása

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Az eljárás eredménytelenségének az indoka:

Az Ajánlatkérő az eljárás a Kbt. 75. § (2) a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.

Az eredményes részvételi szakaszt követően az Ajánlatkérő a vonatkozó ajánlattételi felhívást 2017. december hó 22. napján küldte meg az ajánlattevőknek. Az ajánlattételi határidő 2018. február hó 01. napja volt, amelyre 4 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatokat Ajánlatkérő áttekintette, majd ezt követően 2018. március hó 06. napján a tárgyalásokat is megkezdte az ajánlattevőkkel.

Ajánlatkérő a tárgyalások során felkérte ajánlattevőket, hogy a műszaki tartalommal kapcsolatosan esetlegesen felmerülő szakmai kérdéseiket írásban terjesszék elő, amelyekre a további tárgyalások során választ is kívánt adni. Az ajánlattevők részéről a felmerült kérdések megküldésre kerültek.

Ajánlatkérő a szakmai kérdéseket áttekintette, elemezte. A tárgyalások lezárására nem került sor, így ajánlattevők részéről ajánlattételi kötöttség nem állt be.

Az eljárás során 2018. március hó 12. napján került kibocsátásra az 5/2018 (III.12.) MVM rendelet, amely jelentősen módosította a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről szóló 38/2016 (XII.29.) számú MVM rendeletet.

Ajánlatérő megállapította, hogy az új jogszabályi előírásoknak való megfelelés elérése érdekében a tárgyalások folytatására csak a közbeszerzés feltételeinek olyan mértékű változtatásai révén kerülhetne sor, amely egyrészt ellentétben állna mind a Kbt. rendelkezéseivel, mind pedig általános jogelveivel. Emellett a jelenleg a megvalósításra kerülő rendszer kivitelezésére előírt teljesítési határidők teljesíthetősége, azaz 2018. december hó 31. napja - is teljesíthetetlen az új jogszabályi előírások alapján.

A Kbt. 75. § (2) alapján az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha

a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];

A Kbt. 53. § (4) szerint az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat elbírálni, a tárgyalást befejezni, ha bizonyítani tudja, hogy az ajánlattételi határidő leteltét követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye. Ezekben az esetekben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania.

Tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően a jogszabályi változás miatt a tárgyalások folytatása nem volna lehetséges az eredeti feltételek mellett, illetve azok fenntartásával Ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné válna, ugyanakkor a jelenlegi feltételek módosítása a Kbt. 88.§ rendelkezéseivel állna ellentétbe, így Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) a) rendelkezéseivel összhangban az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018