Diensten - 443800-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Duitsland-Nordhorn: Sneeuwruimingsdiensten

2018/S 196-443800

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
GEWO Gesellschaft für Wohnen und Bauen mbH
Stadtring 31
Nordhorn
48527
Duitsland
Contactpersoon: Herr B. Krummen und Herr J. Jansen
Telefoon: +49 592170630/52
E-mail: j.jansen@gewo-nordhorn.de
Fax: +49 592170677
NUTS-code: DE94B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gewo-nordhorn.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: kommunales Wohnungsunternehmen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Winterdienst

Referentienummer: 01/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Schnee- und Eisbeseitigung auf GEWO-eigenen Flächen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 17 760.60 EUR / Hoogste offerte: 22 777.20 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bezirk 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE94B
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nordhorn, Bereich Strampel und umliegend

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Schnee- und Eisbeseitigung auf ca. 2 100 m Wegstrecke gemäß Ortssatzung der Stadt Nordhorn.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Keine

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bezirk 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE94B
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nordhorn, Bereich Blumensiedlung und weitere Objekte

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Schnee- und Eisbeseitigung auf ca. 1 500 m Wegstrecke gemäß Ortssatzung der Stadt Nordhorn.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Keine

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bezirk 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE94B
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nordhorn, Bereich Blanke und weitere Objekte

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Schnee- und Eisbeseitigung auf ca. 1 500 m Wegstrecke gemäß Ortssatzung der Stadt Nordhorn.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Keine

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 132-300721
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 01/2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Bezirk 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Günther's Haus Service
Bahnweg 16
Nordhorn
48529
Duitsland
Telefoon: +49 1741900527
E-mail: g.hausservice@gmail.com
NUTS-code: DE94B
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 500.00 EUR
Laagste offerte: 8 504.55 EUR / Hoogste offerte: 9 312.75 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 01/2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Bezirk 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Günther's Haus Service
Bahnweg 16
Nordhorn
48529
Duitsland
Telefoon: +49 1741900527
E-mail: g.hausservice@gmail.com
NUTS-code: DE94B
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 300.00 EUR
Laagste offerte: 3 478.05 EUR / Hoogste offerte: 4 707.25 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 01/2018
Perceel nr.: 3
Benaming:

Bezirk 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Günther's Hausservice
Bahnweg 16
Noordhorn
48529
Duitsland
Telefoon: +49 1741900527
E-mail: g.hausservice@gmail.com
NUTS-code: DE94B
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 300.00 EUR
Laagste offerte: 3 303.00 EUR / Hoogste offerte: 6 336.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Auf der Hude 2
Lüneburg
21339
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018