Diensten - 443876-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Swansea: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2018/S 196-443876

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
City and County of Swansea
Room 3.2.7, Civic Centre
Swansea
SA1 3SN
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1792637578
E-mail: Procurement@swansea.gov.uk
NUTS-code: UKL18

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.swansea.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0254

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Collection and Reprocessing for Re-use/Recycling/Recovery of Street Sweeping

Referentienummer: CCS/16/049
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The City and County of Swansea is seeking to enter a contract with a suitably competent contractor with a licensed facility with sufficient capacity to collect, haul and process for re-use/recycling/recovery street sweeping and gulley wastes delivered to the nominated reception point from the Council's cleansing operations in a manner which complies fully with all waste legislation, using methods designed to maximise the reuse/recycling/recovery of such materials.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL18
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The City and County of Swansea is seeking to enter a Contract with a suitably competent contractor with a licensed facility with sufficient capacity to collect, haul and process for re-use/recycling/recovery street sweeping and gulley wastes delivered to the nominated reception point from the Council's cleansing operations in a manner which complies fully with all waste legislation, using methods designed to maximise the reuse/recycling/recovery of such materials.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: as per procurement docs / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 207-374745
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CCS/16/049
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(WA Ref:86166)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
City and County of Swansea
Room 3.2.7, Civic Centre
Swansea
SA1 3SN
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1792637578

Internetadres: www.swansea.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
City and County of Swansea Legal Services Department
Civic Centre
Swansea
SA1 3SN
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
City and County of Swansea
Civic Centre
Swansea
SA1 3SN
Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018