Diensten - 443949-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Capua: Reinigingsdiensten

2018/S 196-443949

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
C.I.R.A. s.c.p.a.
Via Maiorise
Capua
81043
Italië
Contactpersoon: Ufficio acquisti — Affidamenti — R.U.P. dott. C. Russo
Telefoon: +39 823623507
E-mail: ufficioacquisticira@legalmail.it
Fax: +39 0823623439
NUTS-code: ITF31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cira.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Centro italiano ricerche aerospaziali

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale, smaltimento rifiuti speciali e facchinaggio — CIG 6725139045

Referentienummer: 009/2016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale, smaltimento rifiuti speciali e facchinaggio, gestite in modo integrato e coordinato, finalizzate a migliorare le condizioni ambientali e d'igiene dei locali del Cira — CIG 6725139045

Prot. CIRA-P00-18-0635.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF31
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale, smaltimento rifiuti speciali e facchinaggio, gestite in modo integrato e coordinato, finalizzate a migliorare le condizioni ambientali e d'igiene dei locali del Cira — CIG 6725139045

Prot. CIRA-P00-18-0635.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 179-321630
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

CIG 6725139045

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

La procedura di aggiudicazione è stata revocata.

Ad integrazione di quanto indicato al par. V.1 si comunica che: L’appalto è stato revocato in autotutela dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241 del 1990 e s.m.i. con delibera n. CIRA-DTS-18-0894.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale Campania
Via della Loggia 2
Napoli
Italië

Internetadres: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/10/2018