Diensten - 444016-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Softwareprogrammering en -advies

2018/S 196-444016

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
188603472
Vilniaus g. 33
Vilnius
LT-01506
Litouwen
Contactpersoon: Loreta Leitienė
Telefoon: +370 52604897
E-mail: loreta.leitiene@sam.lt
Fax: +370 52661402
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sam.lrv.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4303

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Veiklos valdymo ir stebėsenos (monitoringo) bei veiklos vertinimo rodiklių efektyvumo informacinės sistemos palaikymo ir modifikavimo paslaugos

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Perkančioji organizacija ketina įsigyti veiklos valdymo ir stebėsenos (monitoringo) bei veiklos vertinimo rodiklių efektyvumo informacinės sistemos palaikymo ir modifikavimo paslaugas.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 59 460.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkamą objektą sudaro:

— Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių viešojo administravimo ir biudžetinių įstaigų veiklos valdymo ir stebėsenos (monitoringo) bei veiklos vertinimo rodiklių efektyvumo informacinės sistemos bazinės priežiūros paslaugos,

— Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių viešojo administravimo ir biudžetinių įstaigų veiklos valdymo ir stebėsenos (monitoringo) bei veiklos vertinimo rodiklių efektyvumo informacinės sistemos modifikavimo darbų, susijusių su teisinės aplinkos pasikeitimais, paslaugos,

— Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių viešojo administravimo ir biudžetinių įstaigų veiklos valdymo ir stebėsenos (monitoringo) bei veiklos vertinimo rodiklių efektyvumo informacinės sistemos mokymų paslaugos.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 139-317745
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Veiklos valdymo ir stebėsenos (monitoringo) bei veiklos vertinimo rodiklių efektyvumo informacinės sistemos palaikymo ir modifikavimo paslaugos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
UAB „GERA Solutions“
302341327
Vilnius
Litouwen
NUTS-code: LT
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 59 460.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018