Diensten - 444072-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Technische computerondersteuningsdiensten

2018/S 196-444072

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 167-380801)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
Warszawa
00-567
Polen
Contactpersoon: Biuro Administracyjno-Finansowe – Wydział Zamówień Publicznych, w tym Biuro Podawcze
Telefoon: +48 225212214
E-mail: Dariusz.Kwiatkowski@ms.gov.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ms.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług serwisu wsparcia technicznego dla infrastruktury macierzowej eksploatowanej w ośrodkach Zamawiającego zlokalizowanych w Warszawie

Referentienummer: BA-F-II-3710-20/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72611000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla infrastruktury macierzowej eksploatowanej w ośrodkach Zamawiającego zlokalizowanych w Warszawie, w podziale na trzy zadania:

1. Zadanie I przedmiotu zamówienia – Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla macierzy dyskowej EMC VNX eksploatowanej w ośrodku Zamawiającego zlokalizowanym w Warszawie.

2. Zadanie II przedmiotu zamówienia - Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla 3 szt. macierzy dyskowych 3 PAR eksploatowanych w ośrodkach Zamawiającego zlokalizowanych w Warszawie.

3. Zadanie III przedmiotu zamówienia - Rozbudowa, serwis i wsparcie techniczne 2 szt. macierzy dyskowych HDS VSP eksploatowanych w ośrodkach Zamawiającego zlokalizowanych w Warszawie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 167-380801

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 10/10/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 19/10/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 10/10/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 19/10/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: