Diensten - 444283-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bydgoszcz: Technische ontwerpdiensten

2018/S 196-444283

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Jagiellońska 42
Bydgoszcz
85-097
Polen
Contactpersoon: Anna Tejza - Mirowska
E-mail: anna.tejza-mirowska@psgaz.pl
NUTS-code: PL61

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zamowienia.psgaz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu n/c z przyłączami w msc. Bydgoszcz ul. Łokietka

Referentienummer: 2018/W800/WP-000968
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu n/c z przyłączami w msc. Bydgoszcz ul. Łokietka

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 40 083.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu n/c z przyłączami w msc. Bydgoszcz ul. Łokietka następującego zakresu rzeczowego.

Zakres rzeczowy:

Gazociąg dn 180 PE n/c, L - ok. 321,3 m odcinek ul. Łokietka

Gazociąg dn 125 PE n/c, L - ok. 63 m odcinek od punktu „D”(na mapie) do końca

ul. Łokietka

Przyłącza dn 63 PE n/c szt. 33 /wg załącznika/, L – ok. 257,73 m

Przyłącza dn 63 PE n/c szt. 1/wg załącznika-przełączyć/ L – ok. 0,5 m

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

a) świadczenie na każde wezwanie Zamawiającego usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w

każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych wskazanych w dokumentacji

projektowej. W szczególności do: niezwłocznego przygotowania projektu odpowiedzi na pytania dotyczące

przedmiotu Zamówienia lub jego wartości szacunkowej, udzielania na żądanie Zamawiającego opinii w formie

pisemnej w przedmiotowym zakresie, dokonywania wszelkich zmian i uzupełnień dokumentacji projektowej

wskazanej w przedmiocie umowy, na etapie przygotowania

i prowadzenia każdego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych wskazanych

w ww. dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Termin wykonania usług

biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót

budowlanych wskazanych w danej dokumentacji obejmuje okres od dnia odbioru przedmiotu Umowy do dnia

zawarcia Umowy w sprawie zamówienia w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót

budowlanych wskazanych w dokumentacji,

b) rejestrację Dziennika Budowy,

c) aktualizację kosztorysu inwestorskiego na wniosek Zamawiającego przekazany w okresie obowiązywania

decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia,

d) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych prowadzonych w oparciu o wykonaną

dokumentację projektową,

e) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od

właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dokumentacje projektowe, w zakresie każdego z zadań, winny się składać z:

a) projektu budowlanego – 2 egz. w formie papierowej,

b) projektu wykonawczego – 3 egz. w formie papierowej,

c) przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej,

d) kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej

e) projektu organizacji ruchu - 2 egz. w formie papierowej

Dodatkowo należy dostarczyć oryginał kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD w

Formacie plików *.pdf.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 117-266806
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu n/c z przyłączami w msc. Bydgoszcz ul. Łokietka

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
JT PROJEKT Jolanta Tadeusiak
Warszawa
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 083.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lubdokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:

1.1. dokumentów wymienionych w punkcie 8.2. SIWZ.

1.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 25 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy, wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którymmowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba,o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy.

1.3. zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert, lubinnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowymw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu;

1.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lubKasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca niezalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawcazawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkamilub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

1.6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznejdecyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności;

1.7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne;

1.8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa wustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

1.9. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy;

1.10. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-678
Polen

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania odwołań zawiera Uzp art. 182.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-678
Polen

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018