Leveringen - 444346-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-La Madeleine: Elektriciteitsbenodigdheden

2018/S 196-444346

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Logis Métropole
176 rue du Général de Gaulle
Contactpunt(en): Nathanaël Dubois
59561 La Madeleine
Frankrijk
Telefoon: +33 320147388
E-mail: ndubois@groupe-ldev.com
Fax: +33 320147273

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.groupe-ldev.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-securises.fr

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

31682000

Beschrijving
Elektriciteitsbenodigdheden.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
12.11.2018 - 12:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Frans.