Leveringen - 444492-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Hokksund: Bouwmaterialen en aanverwante artikelen

2018/S 196-444492

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Øvre Eiker kommune
954 597 482
Stasjonsgata 24
Hokksund
3300
Noorwegen
Contactpersoon: Roy Pettersen
E-mail: roy@innkjopskontoret.no
NUTS-code: NO032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.innkjopskontoret.no

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Municipal
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Water and Sewage Material — Framework Agreement

Referentienummer: 18/94
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The competition is for a Framework Agreement for the delivery of water and sewage material. The procurement's value is estimated to be 7 000 000 NOK excluding VAT per annum. The volume is an estimate that can vary from year to year and is not binding for the Contracting Authority. For further information refer to part 2 of the requirement specifications.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39715300
44160000
44163000
44167000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO032
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lots and alternative tenders

Tenders cannot be submitted for parts of the assignment, and alternative tenders are not allowed.

The Contracting Authority considered splitting the contract in accordance with the Public Procurement Regulations §19-4, but would like one total supplier for this type of product.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: See the tender documentation / Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 158-363585
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ahlsell Norge
910 478 656
Postboks 184
Stavanger
4065
Noorwegen
E-mail: ahlsell@tenders.no
NUTS-code: NO043

Internetadres: http://www.Ahlsell.no

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Innkjøpskontoret AS
Gjellumlia 10a Heggedal
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018