Diensten - 444502-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Noorwegen-Brumunddal: Computeruitrusting en -benodigdheden

2018/S 196-444502

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ringsaker kommune
864950582
Postboks 13
Brumunddal
2381
Noorwegen
Contactpersoon: Trond Eilert Holthe
Telefoon: +47 90196088
E-mail: teh@ringsaker.kommune.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/92656209.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.ringsaker.kommune.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/92656209.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/92656209.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hire of iPads for the Primary and Lower Secondary Schools in Ringsaker Kommune [Municipality]

Referentienummer: 2018/6325
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ringsaker kommune [municipality] is in an introductory phase for iPads to all students and teachers in the primary schools. In connection with this, during the coming school years more competitions will be announced concerning the hire of iPads.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO021
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ringsaker municipality will procure computer equipment for use in schools (academic prices) and in this context wants tender offers for:

— hire (operational leasing with a 36 month hire period) of approx. 1 200 Apple iPad 9.7”- (2018) 32 GB Wifi Grey (or equivalent newer model from Apple if it is available prior to delivery). The price should be provided as hire price per month,

— Ringsaker municipality estimates that 10 % of the iPads will not be returned. This constitutes a cost that is added to the hire price. The cost is calculated based on the replacement price stated in the tender offer,

— the competition will be determined based on the lowest cost calculated according to the above points minus any cost reducing elements in the tender offers.

Regarding national grounds for rejection:

— §24-2(2). This provision states that a Contracting Authority can reject a tenderer when they are aware that the tenderer has been legally convicted or has accepted a simplified writ for the stated punishable conditions. The requirement that a Contracting Authority shall reject a tenderer who has accepted a simplified writ for the stated punishable conditions is a distinctively Norwegian requirement,

— 24-2(3) letter i. The rejection reason in the ESPD form only applies for serious errors in professional performance, whilst the Norwegian rejection reason also includes other serious errors that can lead to doubt as to the tenderer´s professional integrity.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/12/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ringsaker kommune
Brumunddal
Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/10/2018