Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 44483-2022

26/01/2022    S18

Nederland-Rotterdam: Schoonmaken van scholen

2022/S 018-044483

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Christelijk Voortgezet Onderwijs Rotterdam
Postadres: Henegouwerplein 14
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3021 PM
Land: Nederland
Contactpersoon: P/A CSG - A. (Ans) Bloem
E-mail: ab@csg-bv.nl
Telefoon: +31 345544800
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.csg-bv.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=185909
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CVO Rotterdam - EU Aanbesteding Schoonmaak en Glas

Referentienummer: 2021/1014240
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919300 Schoonmaken van scholen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het verzorgen van de schoonmaakdienstverlening en de glasbewassing van Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO Rotterdam) te Rotterdam.

Hieronder vallen de scholen van onder andere Accent, Comenius College, CVO Zuid (CSG Calvijn, Farelcollege en Máximacollege), Marnix Gymnasium, Melanchthon, Scholengroep Penta, Zuider Gymnasium en Focus Beroepsacademie. Zij vormen samen de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam e.o..

Met ruim 2.400 betrokken medewerkers verzorgt men dagelijks onderwijs aan ruim 21.000 leerlingen. Het aantal schoollocaties bedraagt 41.

CVO Rotterdam gaat voor de schoonmaakdienstverlening en de glasbewassing per 1 april 2022 voor het 1e deel van de locaties een Overeenkomst aan. Per 1 september 2022 volgt het 2e en laatste deel van de locaties.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 3 150 000.00 EUR / Hoogste offerte: 3 250 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CVO Rotterdam gaat voor de dienstverlening

schoonmaakonderhoud en glasbewassing per 1 april 2022 en per 1 september 2022, met één Opdrachtnemer één Overeenkomst aan, voor totaal 41 schoollocaties.

De Overeenkomst betreft een resultaatgericht contract voor alle schoonmaakwerkzaamheden, regulier en periodiek interieur- en vloeronderhoud.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale duur van zeven (7) jaar, te weten een vaste, initiële periode van drie (3) jaar, waarvan het eerste jaar geldt als proeftijd, met de mogelijkheid tot verlenging door Opdrachtgever tot viermaal (4x) één (1) jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 191-496568
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Schoonmaakonderhoud en Glasbewassing

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/01/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VS Schoonmaak BV
Postadres: Ebweg 20
Plaats: Barendrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2991 LT
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 3 150 000.00 EUR / Hoogste offerte: 3 250 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 1 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Delen uit het Periodiek Vloerenonderhoud.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/01/2022