Leveringen - 445105-2020

Submission deadline has been amended by:  528769-2020
22/09/2020    S184

Roemenië-Boekarest: Installatiewerktuigen voor putmond

2020/S 184-445105

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OMV Petrom S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 1590082
Postadres: Str. Coralilor nr. 22
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 013329
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cecilia Buculei
E-mail: ojs@e-licitatie.ro
Telefoon: +40 728988931
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.petrom.com
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.6)Hoofdactiviteit
Winning van gas en aardolie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizarea (și/sau închirierea) de produse (echipamente/scule de operare ale acestora) și servicii pentru operații de control nisip – două loturi

Referentienummer: WS440965011
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43121100 Installatiewerktuigen voor putmond
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 60 102 925.86 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Echipamente de adancime pentru Controlul Nisipului – Echipamente Mecanice cu servicii aferente

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43121100 Installatiewerktuigen voor putmond
76000000 Diensten in verband met de olie- en gasindustrie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO ROMANIA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 198 579.97 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Echipamente de adancime pentru Controlul Nisipului – Echipamente Hidraulice cu servicii aferente

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43121100 Installatiewerktuigen voor putmond
76000000 Diensten in verband met de olie- en gasindustrie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO ROMANIA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 48 904 345.89 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/10/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/09/2020