Služby - 445511-2020

23/09/2020    S185

Belgie-Brusel: Odborné kapacity týkající se regulačních a politických otázek v oblasti práv žen a rovnosti žen a mužů

2020/S 185-445511

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament, DG IPOL, Directorate C
Poštovní adresa: Rue Wiertz 60
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Michael Alexander Speiser
E-mail: poldepc-finance@ep.europa.eu
Tel.: +32 22832475
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6793
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6793
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: práva žen a rovnost žen a mužů

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Odborné kapacity týkající se regulačních a politických otázek v oblasti práv žen a rovnosti žen a mužů

Spisové číslo: IP/C/FEMM/FWC/2020-069
II.1.2)Hlavní kód CPV
79110000 Právní poradenství a zastupování - RD11
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Rámcová smlouva pokrývá poskytnutí nezávislého odborného poradenství v různých oblastech aktuálních a vznikajících problematik v oblasti práv žen a rovnosti mezi ženami a muži.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Evropský parlament, Brusel, Belgie.

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem plánované rámcové smlouvy o poskytování služeb je podpořit práci Výboru pro práva žen a rovnost žen a mužů (FEMM) v jeho oblastech působnosti. Odborné kapacity budou poskytovány ve formě výzkumných dokumentů o různé délce, které budou dodány na žádosti „ad hoc“ v omezeném a vymezeném časovém horizontu. Kromě výzkumných dokumentů by rámcová smlouva na služby rovněž zahrnovala související služby, jako je účast na jednáních Výboru a prezentace prostřednictvím vedoucích odborníků nebo případně podpora workshopů. Zhotovitel nese výhradní vědeckou odpovědnost za výsledky poskytnutých služeb.

Obecně se uznává, že celkovým cílem rovnosti žen a mužů je společnost, ve které mají ženy a muži stejné příležitosti, práva a povinnosti ve všech oblastech života. Za tímto účelem se EU podílí na podpoře prosperity pro všechny prostřednictvím svých legislativních a nelegislativních iniciativ.

Násilí páchané na ženách a dívkách je důležitým tématem práce výboru FEMMM.

S cílem vyhodnotit dopad úmluvy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (Istanbulská úmluva) a dalších dohod a protokolů týkajících se rovnosti žen a mužů týkajících se národní legislativy členských států, se očekává, že uchazeč bude mít právní znalosti a odborné znalosti jak na mikroekonomické i makroekonomické úrovni, tak i v oblasti sociální a politické vědy, aby byl schopen poskytnout vysoce kvalitní výzkumné produkty s perspektivou rovnosti žen a mužů a/nebo práv žen. To zahrnuje znalost všech příslušných právních ustanovení, jakož i přístup ke všem příslušným údajům a statistikám na vnitrostátní a evropské úrovni. Odborné kapacity a znalosti uchazeče by se měly také rozšířit do oblasti sociologie a uplatňování metod začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, tvorby rozpočtu mezi ženami a muži a hodnocení dopadu na rovnost žen a mužů.

Předměty plnění pro FEMM se týkají příslušných ustanovení CEDAW, BPfA, politik a zákonů EU v oblasti rovnosti žen a mužů, oblastí GEI EIGE a externích politických dokumentů EU v oblasti rovnosti žen a mužů. V důsledku toho budou výstupy zahrnovat hodnocení z hlediska právní, ekonomické, sociální, sociologické a politické vědy týkající se provádění politik a zákonů EU v oblasti rovnosti žen a mužů a/nebo členských států, jakož i hodnocení dopadů politik EU v oblasti práv žen a rovnosti žen a mužů ve třetích zemích.

V příštím rozpočtu EU (2021-2027) budou projekty související s rovností žen a mužů podporovány a financovány prostřednictvím řady programů EU.

V této souvislosti má rámcová smlouva o poskytování služeb za cíl získat přístup k vysoce kvalitním znalostem a odborným znalostem pro Výbor FEMM ve všech záležitostech týkajících se kompetencí a činností FEMM v oblasti práv žen a rovnosti žen a mužů, mimo jiné včetně:

• práva EU a vnitrostátního práva týkajícího se práv žen a rovnosti žen a mužů;

• opatření na podporu pokroku žen a cílů strategického zapojení do rovnosti žen a mužů;

• žen a mužů v politickém a ekonomickém rozhodování a akce EU na podporu rovnosti při rozhodování;

• účasti žen na trhu práce, rozdílů v odměňování žen a mužů, práv EU s ohledem na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, opatření EU na podporu a zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem;

• opatření na odstranění násilí na základě pohlaví v EU, financování a podpory informačních kampaní;

• akcí a opatření EU pro boj proti diskriminaci v odměňování a zlepšení rovnosti v odměňování a důchodů;

• cílů udržitelného rozvoje, partnerů EU, vnějších vztahů EU, mezinárodní spolupráce, rozvojové spolupráce a rozvojové pomoci z hlediska práv žen a rovnosti žen a mužů.

Uchazeč nebo jeho tým by měl být schopen řešit konkrétní otázky a otázky vznesené ve vztahu k požadovanému předmětu plnění za použití multidisciplinárního přístupu, který zajistí, aby nebyl přehlédnut žádný rozměr nebo aspekt související s předmětem plnění.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Zakázka poběží po počáteční dobu 12 měsíců od data podpisu smlouvy poslední smluvní stranou a poté se každoročně automaticky maximálně 4krát prodlužuje. Tudíž doba trvání zakázky nesmí přesáhnout 5 let (60 měsíců) od data jejího vstupu v platnost.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Ve vztahu k tomuto řízení Evropský parlament nepožaduje v této fázi řízení doložení statutu a právní způsobilosti, ale vyhrazuje si právo tak učinit později, pokud to bude považovat za nezbytné.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 7
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:

Rámcová dohoda vztahující se k práci parlamentárního výboru, která bude spojena s 5letým volebním obdobím.

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 10/11/2020
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12/11/2020
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropský parlament, Brusel, Belgie.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se uskuteční se zaměstnanci nacházejícími se v kanceláři a třetími stranami účastnícími se otevírání nabídek pouze prostřednictvím telekonferenčních aplikací.

Uchazeče, kteří se chtějí zúčastnit otevírání nabídek, žádáme, aby uvědomili odpovědné oddělení nejpozději do data podání nabídky e-mailem na adresu

poldepc-finance@ep.europa.eu

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: Boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032600
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: Boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032600
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/09/2020