Diensten - 445593-2018

12/10/2018    S197    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Sneeuwruimingsdiensten

2018/S 197-445593

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mestská časť Bratislava-Dúbravka
00603406
Žatevná 2
Bratislava-mestská časť Dúbravka
844 02
Slovakije
Contactpersoon: Marek Havaš
Telefoon: +421 221025897
E-mail: klient@tenders.sk
NUTS-code: SK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.dubravka.sk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://evo.gov.sk/evo/ethics.nsf/public_tenders2!OpenView
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
E-VO, s.r.o.
47197331
Námestie slobody 11
Bratislava
Slovakije
Contactpersoon: Marek Havaš
Telefoon: +421 221025897
E-mail: klient@tenders.sk
NUTS-code: SK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://tendersolution.sk/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://evo.gov.sk/evo/ethics.nsf/public_tenders2!OpenView
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy

Referentienummer: 01/Dbrvk/2018/S
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom verejného obstarávania je komplexný výkon zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, ako i priľahlých chodníkov a parkovísk, schodov a prechodov a to pohotovosť, pluhovanie, chemický a inertný posyp, ručné a strojné odpratávanie snehu a ľadu v katastrálnom území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažných podkladoch.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 838 792.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90630000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, podľa zoznamu komunikácií - príloha č. 5 súťažných podkladov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom verejného obstarávania je komplexný výkon zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, ako i priľahlých chodníkov a parkovísk, schodov a prechodov a to pohotovosť, pluhovanie, chemický a inertný posyp, ručné a strojné odpratávanie snehu a ľadu v katastrálnom území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Ručné výkony na chodníkoch, schodoch a prechodoch / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Pohotovosť / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Výkony na komunikáciách a ich nasadenie / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Strojné výkony na chodníkoch / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Posyp (cena za výkon, bez posypového materiálu) / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Posypový materiál / Weging: 15
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 30 000,- EUR. Podrobnosti o zábezpeke definuje verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len,,zákon o verejnom obstarávaní"). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 32 a § 38 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísany osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Odôvodnenie: Stanovenie rozsahu podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a dokladov na ich preukázanie zohľadňuje povahu a rozsah predmetu zákazky. Z požadovaného dokladu je možné primerane zistiť finančnú stabilitu uchádzačov a plnenie si záväzkov voči banke. Splnenie podmienok účasti súvisiacich s hodnotením ekonomického a finančného postavenia uchádzačov v takomto rozsahu vytvára predpoklad, že plnenie zákazky bude realizované len takým zmluvným partnerom, ktorý zabezpečí plnenie zmluvného záväzku s minimalizovaním rizika neplnenia zmluvných záväzkov z titulu ekonomickej nestability.

Eventuele minimumeisen:

Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len banka) o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania.

Z vyjadrenia banky, alebo pobočky zahraničnej banky musí vyplývať, že uchádzač za obdobie posledných troch rokov ku dňu vystavenia vyjadrenia banky v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, nebol v nepovolenom debete a peňažné prostriedky na jeho účte neboli predmetom exekúcie. Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčenú kópiu tohto dokumentu.

Ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, uchádzač predloží bankovú informáciu vo vyššie uvedenom rozsahu od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie o tom, že nemá vedené bankové účty v iných bankách než v tých, ktorých vyjadrenie predložil. Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

Splnenie podmienok účasti podľa § 33 ods. 1 možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určene osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

Uchádzač alebo záujemca môže v súlade s § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov doklady preukazujú v zmysle § 37 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Uchádzač preukaze splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti nasledovnými dokladmi (originál alebo úradne osvedčené kópie):

1) Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Odôvodnenie: Uvedenou požiadavkou verejný obstarávateľ overuje skúsenosti uchádzača pre realizáciu poskytnutia služieb ako je predmet zákazky. Kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika poskytnutia služieb, ktorých sa predmet zákazky týka, poskytuje ver. obstarávateľovi primeranú záruku, že uchádzač bude schopný plniť predmet zákazky v požadovanom množstve a kvalite.

2) Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní.Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže údajmi o strojovom a technickom vybaveni, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby.

Odôvodnenie: Požadované preukázanie technického vybavenia zodpovedá požiadavke predmetu zákazky, aby sa obstarávateľ uistil, že plnenie zmluvy bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom v požadovanej kvalite.

Eventuele minimumeisen:

AD 1) Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal, že za predchádzajúce 3 roky

Od vyhlásenia verejného obstarávania poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je verejným obstarávateľom opísaný predmet zákazky. Pre účely tejto zákazky sa za službu rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti považuje komplexná údržba komunikácií v minimálnom rozsahu ako je predmet zákazky.

Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením zoznamu referencií v minimálnom objeme kumulatívne za rozhodné obdobie vo výške 600 000,- EUR bez DPH.

AD 2) Uchádzač predloží zoznam strojného vybavenia, ktoré má k dispozícii pre plnenie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje minimálne technické vybavenie:

— 2 x sypač a odhŕňač s nosnosťou od 400 do 500 kg,

— 2 x sypač a odhŕňač s nosnosťou od 1 300 do 1 500 kg,

— 2 x sypač a odhŕňač s nosnosťou od 4 500 do 5 000 kg.

Uchádzač predloží platné osvedčenia (overené fotokópie) o evidencii motorového vozidla na prislúchajúce požadované strojno technické zariadenia.

Splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 zákona možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

Uchádzač alebo záujemca môže v súlade § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vztah.

Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov, doklady preukazujú v zmysle § 37 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

E-VO, s.r.o., Namestie slobody 11, 811 06 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Sú uvedené v súťažných podkladoch.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (system EVO) - https://evo.gov.sk. Pre účasť v tejto zákazke je potrebné, aby sa záujemca zaregistroval prostredníctvom systému EVO do zákazky, ktorá je zverejnená na portáli EVO.

2. Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude výlučne v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.

3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením, znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi/osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

4. Uchádzači predložia originály alebo úradne osvedčené kópie požadovaných dokladov, ak nie je uvedené inak. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

5. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní si vyhradzuje právo neprijať ani 1 ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018