Leveringen - 446353-2022

12/08/2022    S155

Noorwegen-Jaren: Gereedschap

2022/S 155-446353

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 116-328686)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politiets fellestjenester
Nationaal identificatienummer: 974 761 157
Postadres: Postboks 116
Plaats: JAREN
NUTS-code: NO Norge
Postcode: 2714
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Daniel Tran Huynh
E-mail: daniel.tran.huynh@politiet.no
Telefoon: +47 45630140
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.politiet.no

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Car accessories

Referentienummer: 21/25302
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44510000 Gereedschap
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The contest is for the procurement of general car supplies/service and wearing parts, cleaning products, oil/chemicals, and tools/garage equipment, but is not limited to:

• Windscreen wipers

• Light bulbs

• Oil filters/air filters/fuel filters

• Brake parts

• Front/back wheel suspension

• Engine and exhaust parts

• Child seats

• Car batteries

• Washing and cleaning equipment

• Degreasing products

• Machine soap products

• Industrial detergents

• Heavy-duty cleaners

• Engine oils

• Gear oils/differential oils

• Automatic oils

• Brake fluid

• Anti-freeze solution

• Windscreen washing solution

• Fat/hydraulic oils

• Hand tools

• Air tools

• Jacks

• Rough tools

• Wheel tools

• Brake tools

• Special tools

• Diagnosis equipment

• Workshop materials

• Equipment for handling hazardous waste

• Other assortment

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/08/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 116-328686

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 11/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 18/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 11/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 18/08/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: