Leveringen - 44867-2019

30/01/2019    S21

België-Brussel: Levering van meubilair voor ontmoetings- en restauratieruimten en aanverwante diensten

2019/S 021-044867

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie
Postadres: CSM 1 05/P001
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De eenheden die betrokken zijn bij onderhavige opdrachten zijn vermeld in de administratieve aanbestedingsstukken (bijlage II bij de aanbestedingsstukken)
Postadres: CSM 1 05/P001
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4395
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4395
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van meubilair voor ontmoetings- en restauratieruimten en aanverwante diensten

Referentienummer: OIB.02/PO/2018/058/785
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000 Meubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van onderhavige opdracht is de opstelling van een overeenkomst voor: de levering van meubilair voor ontmoetings- en restauratieruimten en aanverwante diensten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 28 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Europese Unie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van meubilair voor ontmoetings- en restauratieruimten en aanverwante diensten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 28 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Administratieve kredieten van de EU

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijver moet bij zijn inschrijving alle documenten en inlichtingen voegen die worden vereist in III.1) „Voorwaarden voor deelneming” van onderhavige aankondiging en opgesomd in bijlage I bij de aanbestedingsstukken „Checklist van de in te vullen en te verstrekken documenten”.

De inschrijver moet onder meer een naar behoren gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord bijvoegen waarin wordt vermeld dat hij zich niet in een van de gevallen bevindt die hem uitsluiten van deelneming aan een opdracht die door de Europese Unie wordt uitgeschreven. De verklaring op erewoord moet in extenso het model reproduceren dat op de volgende pagina is gepubliceerd: http://ec.europa.eu/oib/procurement_en.cfm

Opgelet: de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet, op straffe van uitsluiting, en vóór ondertekening van het contract, de bewijzen van zijn verklaring op erewoord voorleggen.

Opgelet: in geval van een combinatie moeten de verklaring op erewoord en (indien men de opdracht gegund krijgt) de documenten en bewijsstukken voor ieder lid van de combinatie afzonderlijk worden voorgelegd.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver moet het volgende voorleggen:

— een kopie van de financiële overzichten (balansen en resultatenrekeningen) van de laatste 3 boekjaren waaruit het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen blijkt. Indien de inschrijver om een gegronde reden niet in staat is deze voor te leggen, moet hij een verklaring voorleggen over het jaarresultaat vóór aftrek van de belastingen tijdens de laatste 3 jaar. Indien de financiële overzichten of de verklaring over de laatste 3 jaar negatief zijn, moet de inschrijver elk ander document voorleggen waaruit zijn financiële en economische draagkracht blijkt, zoals een passende garantie van een derde (bv. het moederbedrijf) of verklaringen van de financiële commissaris of van de accountant of gelijkwaardig,

— een verklaring met vermelding van de algemene jaaromzet die in de laatste 3 boekjaren is verwezenlijkt.

Eventuele minimumeisen:

Om te worden geselecteerd, moet de inschrijver voor de 3 boekjaren een gemiddelde jaaromzet van 4 800 000 EUR kunnen aantonen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver moet:

— aantonen dat de organisatie is gebaseerd op een kwaliteitsborgingssysteem dat minstens beantwoordt aan de vereisten van de norm ISO 9001:

—— door de gewaarmerkte kopie van het ISO 9001-certificaat te verstrekken met vermelding van het bestreken gebied en de geaccrediteerde instantie die het certificaat heeft afgegeven,

—— hetzij door de verstrekking van de gewaarmerkte kopie van elke andere gelijkwaardige referentie waarvan de toepassing, na een audit door een derde partij, het voorwerp kan uitmaken van een erkenning, zoals een certificering, een machtiging of een goedkeuring,

—— hetzij door de verstrekking van documentatie over het door de inschrijver uitgevoerde kwaliteitsbeheersysteem met een schriftelijke en ondertekende verbintenis (voorafgaand aan de publicatie van de aankondiging van de opdracht) van de persoon die gemachtigd is om de verbintenis aan te gaan; deze documentatie moet ten minste bevatten:

——— het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen,

——— een documentatiesysteem (beheer van interne en externe documenten, beheer van registraties, beheer van gevallen van niet-conformiteit, preventieve acties, corrigerende acties en interne audits),

——— een inkaartbrenging en bepaling van het toe te passen proces,

——— een controlesysteem (interne audit enz.),

——— een systeem voor de analyse van de resultaten (toetsing van het beheer, klachten, onderzoeken, tevredenheid, indicatoren enz.),

——— een plan voor aanpassing en verbetering (bedrijfsplan, actieplan voor het beheer en de dienstverlening enz.).

Eventuele minimumeisen:

— 3 voorbeelden verstrekken van de levering van meubilair voor ontmoetingsruimten voor minstens 50 personen, een voorbeeld verstrekken van de levering van meubilair voor een restaurant met minstens 60 zitplaatsen en twee voorbeelden verstrekken van de levering van meubilair voor zelfbedieningsrestaurants met minstens 250 zitplaatsen tijdens de laatste 3 jaar,

— 2 voorbeelden verstrekken van de levering van meubilair voor restauratie- en ontmoetingsruimten tijdens de laatste 3 jaar, telkens voor een verschillend land uit de lijst van landen die in het kader van onderhavige opdracht zijn opgenomen, met uitzondering van de Benelux.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), Bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté Rue Père de Deken) — 1040 Bruxelles, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Een naar behoren gevolmachtigd vertegenwoordiger per inschrijver mag de opening van de inschrijvingen bijwonen (een identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) moet worden voorgelegd). Inschrijvers die willen deelnemen, moeten OIB.02.002 Overheidsopdrachten schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk 2 werkdagen vóór de datum van de openingszitting [zie contactgegevens in I.1)].

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

48 maanden na de gunning.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) voor Britse gegadigden of inschrijvers:

Gelieve op te merken dat, na de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen, de regels voor toegang tot EU-aanbestedingsprocedures voor ondernemers die gevestigd zijn in derde landen van toepassing zullen zijn op gegadigden of inschrijvers uit het Verenigd Koninkrijk. Indien deze toegang niet in de geldende wettelijke bepalingen is voorzien, dan kunnen gegadigden of inschrijvers uit het Verenigd Koninkrijk worden geweigerd voor de aanbestedingsprocedure.

2) De aanbestedingsstukken en de aanvullende documenten (met inbegrip van vragen en antwoorden) zullen beschikbaar worden gesteld op de volgende website:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4395

Geïnteresseerde partijen worden verzocht zich in te schrijven via de website. Zij worden vervolgens door het onlinesysteem voor openbare aanbesteding op de hoogte gebracht van eventuele updates die beschikbaar zijn voor onderhavige aanbesteding. Partijen die zich niet inschrijven via de website wordt verzocht deze regelmatig te raadplegen. Indien inschrijvers op deze website geen kennis nemen van aanvullende informatie in verband met onderhavige aanbesteding, kan de Commissie hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

De website wordt regelmatig geüpdatet en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om na te gaan of er updates of wijzigingen zijn aangebracht tijdens de periode van de opening van de aanbesteding.

3) Stalen moeten worden ingediend binnen een termijn van 15 werkdagen na de uiterste datum voor de indiening van de inschrijving zoals vermeld in punt 3.4.1.3 van de aanbestedingsstukken (bijlage II);

4) Uitvoerende agentschappen kunnen tijdens de looptijd van de opdracht worden toegevoegd als aanbestedende dienst (voor maximaal 10 % van de totale waarde van de opdracht en voor alle uitvoerende agentschappen samen), indien ze op het moment van de bekendmaking van de aanbesteding niet officieel bestonden noch in oprichting waren en ze daarom geen formele benaming hadden in de aanbestedingsstukken;

5) Voor meer informatie over de deelname aan de aanbesteding en over het verloop van de procedures voor overheidsopdrachten bij het OIB, wordt u uitgenodigd om de „Guide des soumissionnaires” („Handleiding voor inschrijvers”) en de brochure „Avoir la Commission européenne comme client” („Zaken doen met de Europese Commissie”) te raadplegen. Deze zijn beschikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen twee maanden na de dag waarop het de klager bekend werd. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/01/2019