Diensten - 449103-2019

24/09/2019    S184    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Reinigingsdiensten

2019/S 184-449103

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 156-385417)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jednostka Wojskowa nr 6021
Postadres: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Postcode: 00-909
Land: Polen
Contactpersoon: Kancelaria Jednostki
E-mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Fax: +48 261847577

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ozgst.wp.mil.pl/pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa polegająca na sprzątaniu obiektów i powierzchni zewnętrznych utwardzonych i pielęgnacji terenów zielonych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 6021 w Warszawie

Referentienummer: 44/2019/PN/INFR
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych obiektów kubaturowych, powierzchni zewnętrznych utwardzonych oraz utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych w kompleksach administrowanych przez Jednostkę Wojskową nr 6021 w Warszawie z podziałem na 4 (cztery) części:

I część zamówienia - usługa sprzątania w kompleksach:

— (K-0044) Warszawa, ul. Żwirki Wigury 9/13, POLSKA,

— (K-4699) Warszawa-Wesoła, ul. Szkolna 14, POLSKA,

— (K-3796) Puchały gm. Raszyn, ul. Sokołowska, POLSKA,

— (K-7886) Warszawa, ul. Kozielska 4A, POLSKA.

II część zamówienia - usługa sprzątania w kompleksie:

— (K-1024) Warszawa, ul. 29 listopada 1, POLSKA.

III część zamówienia - usługa sprzątania w kompleksie:

— (K-0009) Warszawa, ul. Dymińska 13, POLSKA.

IV część zamówienia - usługa sprzątania w kompleksach:

— (K-0018) Warszawa, ul. Gdańska 6, POLSKA,

— (K-0603) Warszawa, ul. Krajewskiego 1A, POLSKA,

— (K-4742) Warszawa, ul. Krajewskiego 3/5, POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/09/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-385417

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 08/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 08/10/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 8.10.2019 do godz. 10:30 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby postępowania powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta) z dokładnym opisem „Wadium - sprawa numer: 44/2019PN/INFR”.