Leveringen - 449403-2020

25/09/2020    S187

Slowakije-Dolný Kubín: Elektriciteit

2020/S 187-449403

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mesto Dolný Kubín
Nationaal identificatienummer: 00314463
Postadres: Hviezdoslavovo námestie 1651/2
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Ľudmila Macejková,Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra
E-mail: ludmila.macejkova@komunalservissk.sk
Telefoon: +421 908284734
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dolnykubin.sk
Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4881
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Základná škola Janka Matúšku
Nationaal identificatienummer: 37808699
Postadres: Kohútov sad 1752/4
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Rastislav Eliaš
E-mail: sekretariat@zsjmdk.org
Telefoon: +421 435862346
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zsjmdk.edupage.org
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín
Nationaal identificatienummer: 00355046
Postadres: Námestie slobody 1269/3
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Jana Greššová
E-mail: riaditel@msksdk.sk
Telefoon: +421 435862269
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.msksdk.sk
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa
Nationaal identificatienummer: 36132497
Postadres: Matúškova 1632/5
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Michal Janiga
E-mail: michal.janiga@zuspmb.sk
Telefoon: +421 435862052
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zuspmb.sk
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Základná umelecká škola Ivana Ballu
Nationaal identificatienummer: 37808800
Postadres: Námestie slobody 1575/16
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Roman Ďaďo
E-mail: zus.iballu@orava.sk
Telefoon: +421 435864137
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zusiballu.edupage.org
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Základná škola Martina Kukučína
Nationaal identificatienummer: 37810669
Postadres: SNP 1199/36
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Katarína Števonková
E-mail: riaditelka@zsmkdk.sk
Telefoon: +421 435862540
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zsmkdk.sk
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Základná škola Petra Škrabáka
Nationaal identificatienummer: 37808796
Postadres: Martina Hattalu 2151
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Magdaléna Kubisová
E-mail: skola@zsdk.info
Telefoon: +421 435832511
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zspskrabakadk.edupage.org
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Základná škola s materskou školou Komenského
Nationaal identificatienummer: 37808761
Postadres: Komenského 279/32
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Daša Badáňová
E-mail: sekretariat@zskomdk.sk
Telefoon: +421 435863163
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zskomdk.edupage.org
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technické služby, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 31609911
Postadres: Nábrežie Oravy 627/1
Plaats: Dolný Kubín
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Postcode: 026 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Pavol Heško
E-mail: hesko@tsdk.sk
Telefoon: +421 435864905
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tsdk.sk
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428215
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.ezakazky.sk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Dolný Kubín

Referentienummer: KS/VO/07-20/EL-KSVO
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 634 887.36 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK031 Žilinský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Odberné miesta zriadené v administratívnych a prevádzkových budovách, resp. v objektoch verejného osvetlenia verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zákazku tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní najdlhšie na 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO v nasledovných tarifných pásmach a predpokladaných množstvách:

1. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách

Vysoký tarif predpokladané množstvo 1 321,342 MWh

2. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách

Nízky tarif predpokladané množstvo 345,806 MWh

3. Odberné miesta v administratívnych a prevádzkových budovách

Jednotarif predpokladané množstvo 665,616 MWh

4. Verejné osvetlenie

Vysoký tarif predpokladané množstvo 0,000 MWh

5. Verejné osvetlenie

Nízky tarif predpokladané množstvo 0,000 MWh

6. Verejné osvetlenie

Jednotarif predpokladané množstvo 1 340,320 MWh

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 634 887.36 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Zákona a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods.2, ods. 4 a ods. 5., predložené vo forme naskenovaných originálov alebo úradne overených fotokópii. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods.1 Zákona, v zmysle ktorého hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia vo verejnom obstarávaní podľa § 32 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname hospodárskych subjektov.

Upozornenie: Verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 nie je možné.

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 34 Zákona, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodávku tovaru uvedeného v predmete obstarávania: § 34 ods.1 písm. a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľ bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa

Zákona. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom:

Zoznam dodávok tovaru s rovnakým predmetom zákazky (dodávka elektrickej energie) uskutočnených za predchádzajúce tri roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávateľa (alebo v prípade kratšieho prevádzkovania podnikateľskej činnosti za obdobie jej prevádzkovania) s uvedením cien, lehôt dodania alebo odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľ bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa Zákona. Uchádzač je oprávnený do zoznamu zaradiť len zákazky, ktorých dodávka bola zrealizovaná v období predchádzajúcich troch rokov od dátumu vyhlásenia verejného obstarávania. V zozname uchádzač uvedie:

a) názov alebo obchodné meno odberateľa,

b) adresu jeho sídla alebo miesta podnikania,

c) názov tovaru, druh tovaru a miesto dodania,

d) celkovú cenu za realizáciu dodávky tovaru,

e) dátum začiatku a konca lehoty realizácie dodávky tovaru, (žiadame uviesť so zreteľom na predchádzajúce tri roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania),

f) meno a funkciu oprávnenej osoby odberateľa a telefónny kontakt na oprávnenú osobu odberateľa. Zoznam musí byť predložený v needitovateľnom formáte napr. pdf ako originál alebo vo forme úradne overenej fotokópie. Ak odberateľom elektrickej energie bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ k zoznamu uchádzač môže priložiť potvrdenie o plnení zmluvy (referenciu) v zmysle predloženého zoznamu s uvedením údajov požadovaných v zozname (v zmysle vyššie uvedených odsekov a až f) vrátane dátumu vystavenia, a môže uviesť aj vyjadrenie oprávnenej osoby ku kvalite realizovaných dodávok, podpisu oprávnenej osoby odberateľa a odtlačku pečiatky odberateľa. Uchádzač nie je povinný vo svojej ponuke predkladať referenciu, ktorá sa nachádza v evidencii referencií. Na túto skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa a zároveň vo svojej ponuke uvedie adresu internetovej stránky, kde sa predmetná referencia nachádza.

Uvedený zoznam musí obsahovať minimálne jednu zákazku na dodávku elektrickej energie v minimálnom objeme 300 000,00 EUR s DPH korporátnym odberateľom (nie domácnosťou). Za rozhodné obdobie sa považuje posledné tri priebežné roky, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania. V prípade, ak uchádzač uvedie v zozname dodávky, ktorých dodávanie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname vyčísli zvlášť iba hodnotu za tú časť dodávok, ktorá bola realizovaná v posudzovanom období. V prípade, ak dodávky realizoval uchádzač ako člen skupiny dodávateľov, vyčísli a uvedie iba finančný objem dodávaný ním samotným.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Úradne overené platné povolenie na podnikanie v elektroenergetike dodávke elektrickej energie, ktoré oprávňuje uchádzača podnikať v oblasti elektriky v súlade s § 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zemne a doplnení niektorých zákonov, podľa bodu 16.2.2. týchto súťažných podkladov

2. Čestné vyhlásenie uchádzača o pridelení EIC kódu označenie účastníka na trhu s energiou, v ktorom uvedie číslo EIC kódu

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Sú uvedené v časti B4 súťažných podkladov - Spôsob realizácie elektronickej aukcie

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Komunal Servis Verejné obstarávanie, s.r.o., Samova 11, 949 01 Nitra. Pod otváraním ponúk sa na účely elektronickej komunikácie rozumie elektronické sprístupnenie ponúk elektronickým nástrojom eZakazky.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Z dôvodu použitia elektronickej aukcie na vyhodnotenie ponúk je otváranie ponúk neverejné a nebude zaslaná ani zápisnica z otvárania ponúk.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená ako predpokladaná celková cena za dodávky elektrickej energie pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k verejnému obstarávaniu za obdobie 24 mesiacov vyjadrené v EUR bez DPH vrátane tarify za distribúciu elektriny, vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny, ako aj ostatných regulovaných položiek (tarifa za systémové služby, tarifa za prevádzkovanie systému) podľa cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky (ÚRSO), vrátane spotrebnej dane a odvodu do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

2. Komunikačným portálom v zmysle § 20 ods. 2 ZVO je pre potreby tejto zákazky portál www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na elektronickom komunikačnom nástroji eZakazky na portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:

a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,

b) klikne na názov zákazky,

c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,

d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:

D1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu;

D2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk

V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo v zadávanej zákazke. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk.

Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na e-mailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.

3. V súlade s § 39 Zákona, hospodársky subjekt môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predbežne nahradiť predložením jednotného európskeho dokumentu (JED). Uchádzač doručí doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené JED verejnému obstarávateľovi v lehote stanovenej podľa §39, ods. 6 Zákona.

4. Výsledkom verejnej súťaže bude Rámcová dohoda uzatvorená s úspešným uchádzačom na obdobie 24 mesiacov.

5. Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam - Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené VO, jeho predmetom nie je obstarávanie inovácií a nejedná sa ani o obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetadres: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/09/2020