Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 451416-2018

16/10/2018    S199    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bełchatów: Exploitatie van een stortplaats

2018/S 199-451416

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: "EKO-REGION" Sp. z o.o.
Postadres: ul. Bawełniana 18
Plaats: Bełchatów
NUTS-code: PL713
Postcode: 97-400
Land: Polen
Contactpersoon: Barbara Dąbrówka
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Telefoon: +48 446330815
Fax: +48 446330819

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eko-region.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Eksploatacja składowisk Gotartów i Julków/2018

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90530000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie, gmina Kluczbork,

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL52
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie, gmina Skierniewice

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL715
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/10/2018