Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 452602-2017

14/11/2017    S218

Lotyšsko-Riga: Technická pomoc v oblasti ľudských zdrojov a služby jazykového vzdelávania

2017/S 218-452602

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad BEREC
Poštová adresa: Z. A. Meierovica bulv. 14, 2nd floor
Mesto/obec: Riga
Kód NUTS: LV006 Rīga
PSČ: 1050
Štát: Lotyšsko
Kontaktná osoba: Procurement Team
E-mail: procurement@berec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://berec.europa.eu/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3051
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Úrad BEREC
Poštová adresa: Z. A. Meierovica Bulvaris 14, 2nd floor
Mesto/obec: Riga
PSČ: 1050
Štát: Lotyšsko
Kontaktná osoba: Procurement Team
E-mail: procurement@berec.europa.eu
Kód NUTS: LV006 Rīga
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://berec.europa.eu/
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Technická pomoc v oblasti ľudských zdrojov a služby jazykového vzdelávania.

Referenčné číslo: BEREC/2017/07/OT.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79500000 Pomocné kancelárske služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Poskytnutie technickej pomoci v oblasti ľudských zdrojov a služieb jazykového vzdelávania pre Úrad BEREC.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Technická pomoc v oblasti ľudských zdrojov

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79621000 Zabezpečovanie administratívneho personálu
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LV006 Rīga
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory Úradu BEREC.

II.2.4)Opis obstarávania:

Technická pomoc v oblasti ľudských zdrojov vrátane príslušnej dodatočnej administratívnej pomoci v súvislosti s činnosťami týkajúcimi sa ľudských zdrojov Úradu BEREC v záujme splnenia ročných a viacročných cieľov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 600 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

S možnosťou automatického obnovenia maximálne 3-krát. Maximálne trvanie by nemalo presahovať 48 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Služby jazykového vzdelávania

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80580000 Poskytovanie jazykových kurzov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LV006 Rīga
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory Úradu BEREC alebo v priestoroch dodávateľa, podľa požiadavky Úradu BEREC.

II.2.4)Opis obstarávania:

Služby jazykového vzdelávania sa budú realizovať v rámci 3 rôznych balíkov na základe ich formy podľa ich účastníkov, trvania, frekvencie, miesta, cieľov a výsledkov.

— Balík I: skupinová jazyková výučba v priestoroch Úradu BEREC.

— Balík II: individuálna jazyková výučba alebo výučba v dvojčlenných skupinách v priestoroch Úradu BEREC alebo v priestoroch dodávateľa, podľa požiadavky Úradu BEREC.

— Balík III: dodatočné jazykové služby.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

S možnosťou automatického obnovenia maximálne 3-krát. Maximálne trvanie by nemalo presahovať 48 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/12/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 04/01/2018
Miestny čas: 11:00

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
02/11/2017