Diensten - 453375-2019

27/09/2019    S187

Luxemburg-Luxemburg: Onderzoek naar de verplichtingen van de Europese Unie voor pensioenen en andere personeelsuitkeringen — Actuariële diensten

2019/S 187-453375

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: 12, rue Alcide De Gasperi
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: L-1615
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eca.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5455
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoek naar de verplichtingen van de Europese Unie voor pensioenen en andere personeelsuitkeringen — Actuariële diensten

Referentienummer: AO 702
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66523000 Pensioenfondsadviesdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze oproep tot inschrijving beoogt de gunning van een onderhandse dienstenovereenkomst voor een deskundige studie naar de verificatie van de jaarlijkse berekeningen die worden uitgevoerd door:

— het Directoraat-generaal van de Europese Commissie dat verantwoordelijk is voor de statistiek (Eurostat), en door

— het Directoraat-generaal van het Europees Parlement dat verantwoordelijk is voor Financiën (DG FINS) van het bedrag van de verplichtingen van de Europese Unie inzake pensioenen en andere personeelsvergoedingen.

De opdracht heeft betrekking op 5 werkpakketten, terwijl de werkpakketten 1 tot en met 4 reeds voor de komende 4 jaar zijn vastgesteld en werkpakket 5 betrekking heeft op additionele taken die de aanbestedende dienst tijdens de uitvoering van de opdracht kan verlangen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Voornaamste plaats van uitvoering:

De kantoren van de contractant, met uitzondering van vergaderingen in Luxemburg/Brussel. Ten behoeve van de informatiebeveiliging en de vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens van het personeel kan van de contractant worden vereist dat hij zijn werkzaamheden in een beveiligde gegevensruimte uitvoert.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het grootste deel van de opdracht heeft betrekking op 4 jaarlijkse exercities, 2019, 2020, 2021 en 2022. Voor deze taak zal de consultant de volgende regelingen moeten evalueren, overeenkomstig de bepalingen van de International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 25 "Employee Benefits":

— de verplichting tot het betalen van een vaste uitkering aan het einde van 2019 en 2021 van de pensioenregeling voor Europese ambtenaren (PSEO),

— de verplichting van het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering (JSIS) om aan het einde van de jaren 2020 en 2022 een vaste uitkering te betalen,

— de verplichting tot het betalen van een vaste uitkering aan het einde van 2020 en 2022 van de pensioenregeling van de Europese ambtenaren (PSEO),

— de verplichting om aan het einde van de jaren 2020 en 2022 een vaste uitkering te betalen in het kader van de statutaire pensioen- en overgangsregeling van de leden van het Europees Parlement (PSMEP/TASMEP), en

— de verplichting om aan het einde van 2019 en 2021 een vaste uitkering te betalen in het kader van de vrijwillige pensioenregeling voor leden van het Europees Parlement [Regels voor de betaling van onkosten en vergoedingen van de leden (PEAM) bijlage VII)] (VPSMEP).

De extra taken die in het kader van taak 15 (zie sectie 2 hieronder) zijn gepland, hebben betrekking op addtionele actuariële studies die de Rekenkamer tijdens de uitvoering van de opdracht kan verlangen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Algemene begroting van de EU.

II.2.14)Nadere inlichtingen

De startvergaderingen met de Europese Rekenkamer, het Europees Parlement en Eurostat zijn gepland voor januari 2020.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De Rekenkamer kan elke inschrijving afwijzen en administratieve en financiële sancties opleggen indien de inschrijver voldoet aan een van de in de artikelen 136 en 141 van het Financieel Reglement genoemde uitsluitingscriteria, op voorwaarde dat de in artikel 143 van het Financieel Reglement bedoelde instantie daartoe heeft besloten. Inschrijvers moeten wettelijk in staat zijn om de dienstenovereenkomst waarvoor zij een aanvraag indienen uit te voeren. Er is een verklaring op erewoord over de uitsluitings- en selectiecriteria in de inschrijving vereist. De volgende documenten met betrekking tot de juridische capaciteit worden gevraagd van de inschrijvers aan wie de gunning van de opdracht zou kunnen worden voorgesteld:

1) bewijs van inschrijving in het beroeps- of handelsregister volgens de voorwaarden vastgelegd door de wetgeving van het land waar de inschrijver is gevestigd, en

2) een leesbare kopie van de aankondiging van de benoeming van de persoon/personen die gevolmachtigd is/zijn om de inschrijver te vertegenwoordigen in het sluiten van opdrachten, indien deze niet bij het voornoemde document was gevoegd.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Als bewijs van hun draagkracht moeten inschrijvers voor elk van de 2 laatste volledige boekjaren (2017 en 2018) een gemiddelde jaaromzet hebben van minstens 200 000 EUR. Van de inschrijvers aan wie de gunning van de opdracht kan worden voorgesteld, zullen kopieën van de winst- en verliesrekeningen en balansen worden gevraagd.

Inschrijvers moeten tevens beschikken over een verzekering tegen beroepsrisico's van minstens 150 000 EUR.

Eventuele minimumeisen:

De gemiddelde jaaromzet van de inschrijver over elk van de laatste 2 volledige boekjaren (2017 en 2018) moet minstens 200 000 EUR bedragen.

Inschrijvers moeten tevens beschikken over een verzekering tegen beroepsrisico's van minstens 150 000 EUR.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Om te bewijzen dat de inschrijver aan deze eis van technische en professionele bekwaamheid voldoet, moet de inschrijver een korte beschrijving indienen van 3 soortgelijke projecten (naam van de opdrachtgever, datum en duur van het project, onderwerp van de actuariële berekeningen, honoraria voor het project, de rol van de inschrijver bij de uitvoering van de dienst in het geval van een consortium) in bijlage 3 - formulier 6. Alle informatie wordt volledig vertrouwelijk behandeld. De Rekenkamer behoudt zich het recht voor zo nodig passende bewijzen te verlangen.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver moet in de laatste 3 jaar minstens 3 projecten hebben uitgevoerd op het gebied van actuariele berekeningen. De gemiddelde jaarlijkse waarde van de 3 projecten moet minstens 60 000 EUR per project bedragen. Zij moeten zijn uitgevoerd door de inschrijver. Indien de inschrijver deel uitmaakte van een consortium, moet de rol van de inschrijver bij de uitvoering van de dienst worden beschreven.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/11/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/11/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURG.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Inschrijvers of hun vertegenwoordiger die de opening van de inschrijvingen willen bijwonen, moeten de Europese Rekenkamer hiervan schriftelijk (fax (+352) 4398-46667, e-mail: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) uiterlijk 13.11.2019 om 12:00 am op de hoogte stellen en moeten hun machtiging van het inschrijvende bedrijf voorleggen. Slechts één vertegenwoordiger per inschrijver is toegestaan.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Verzoeken om additionele informatie mogen uitsluitend schriftelijk worden gedaan via de website voor e-tendering genaamd TED: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5455.1 in het tabblad „Vragen en antwoorden” door te klikken op „Een vraag aanmaken”.

Verzoeken om additionele informatie die minder dan 6 werkdagen vóór de uiterste datum voor indiening van de inschrijvingen worden ontvangen, zullen niet in aanmerking worden genomen.

De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat aanbestedingsdocumenten, waaronder het formulier voor de prijsofferte en andere bijlagen, aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn. Daarom wordt aanbevolen dat inschrijvers zich inschrijven op de elektronische aanbestedingswebsite van TED om de kennisgevingen te ontvangen. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om te controleren of er sprake is van eventuele updates en wijzigingen tijdens de inschrijvingsperiode.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 388172313
Internetadres: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager over het al dan niet selecteren van zijn inschrijving, of, bij ontbreken daarvan, na de dag waarop de betrokken persoon in kennis werd gesteld, kan een beroep ingesteld worden bij het Gerecht van de Europese Unie. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer, Service des appels d'offres et contrats
Postadres: 12, rue Alcide De Gasperi
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-1615
Land: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955
Internetadres: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/09/2019