Služby - 453376-2019

27/09/2019    S187

Etiópia-Addis Abeba: Poskytnutie služieb agentúry na zabezpečenie služobných ciest pre delegáciu Európskej únie v Africkej únii

2019/S 187-453376

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska únia, Delegation of the European Union to the African Union
Poštová adresa: Kirkos subcity, Kebele 10, Roosevelt Street, PO Box 25223/1000
Mesto/obec: Addis Ababa
Kód NUTS: 00 Not specified
Štát: Etiópia
Kontaktná osoba: Head for Administration
E-mail: DELEGATION-AFRICAN-UNION-HOA@eeas.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://eeas.europa.eu/delegations
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://eeas.europa.eu/delegations/african-union-au/area/jobs-funds_en
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5137
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5137
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytnutie služieb agentúry na zabezpečenie služobných ciest pre delegáciu Európskej únie v Africkej únii

Referenčné číslo: EEAS/DELETHU/2019/OP/0026
II.1.2)Hlavný kód CPV
63500000 Služby cestovných kancelárií, cestovných dopravcov a služby na pomoc turistom
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Dodávateľ musí zabezpečiť ľudské a materiálne zdroje potrebné na poskytovanie služieb agentúry na zabezpečenie služobných ciest, ktoré sú uvedené nižšie v neúplnom zozname:

– cenové ponuky na vnútroštátne a medzinárodné letenky,

– rezervácia a vydávanie vnútroštátnych a medzinárodných leteniek,

– zmeny a rušenie rezervácií,

– informácie o sezónnych preferenčných cenách a balíkoch poskytovaných leteckými spoločnosťami.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 540 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
63500000 Služby cestovných kancelárií, cestovných dopravcov a služby na pomoc turistom
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Addis Abeba, Etiópia. Cesty budú prebiehať hlavne v Etiópii, v Európe, ale aj v iných destináciách.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 540 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

administratívne rozpočtové prostriedky EÚ

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 04/11/2019
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 05/11/2019
Miestny čas: 09:00
Miesto:

Otváranie ponúk sa bude konať v Bruseli (UTC + 1:00) a bude sa priamo vysielať delegácii EÚ v Africkej únii o 11:00 (UTC + 3:00).

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

Každé 4 roky.

VI.3)Doplňujúce informácie:

Lehota na doručenie ponuky je uvedená v oddiele IV.2.2, kde sa pod pojmom „miestny čas“ rozumie miestny čas v Bruseli.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/09/2019