Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 455791-2019

27/09/2019    S187    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2019/S 187-455791

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 156-385379)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Postadres: ul. Bankowa 12
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A
Postcode: 40-007
Land: Polen
Contactpersoon: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, III p., pok. nr 69, 40-007 Katowice
E-mail: dzp@us.edu.pl
Telefoon: +48 323591334
Fax: +48 323592048

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.us.edu.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miast: Część A - Katowice, Boguchwałowice, Część B - Chorzów, Część C - Sosnowiec, Część D - Cieszyn

Referentienummer: DZP..381.030.2019.UG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości (wymienionych w zał. 2, 2A-2D do SIWZ) z podziałem na części A, B, C, D, w budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miast: Katowice, Sosnowiec, Chorzów, Cieszyn, Boguchwałowice, w których mieszczą się wydziały humanistyczne i eksperymentalne oraz inne jednostki uczelni, Domy Studenckie, Domy Asystenckie o średniej powierzchni określonej w zał 2E do SIWZ do codziennego sprzątania w dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych: lipiec, sierpień, dni robocze – zgodnie z ogłaszanym corocznie Zarządzeniem J.M. Rektora oraz w uzgodnieniu z administratorem budynku) oraz do sprzątania sobotnio-niedzielnego (z uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych: lipiec, sierpień, a dni robocze – zgodnie z ogłaszanym corocznie Zarządzeniem J.M. Rektora oraz w uzgodnieniu z administratorem budynku).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/09/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-385379

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Perceel nr.: 1, 2, 3, 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 02/10/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Perceel nr.: 1, 2, 3, 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 25/11/2019
Te lezen:
Datum: 30/11/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Perceel nr.: 1, 2, 3, 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 27/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 02/10/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: