Diensten - 457179-2020

Submission deadline has been amended by:  519519-2020
29/09/2020    S189

Polska-Rzeszów: Usługi kurierskie

2020/S 189-457179

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Hanasiewicza 17 B
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-103
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 1) Joanna Jakubowska-Jurasz, tel. +48 178537451 – sprawy merytoryczne; 2) Alicja Kaczkowska, tel. +48 178537451 – sprawy merytoryczne; 2) Łukasz Gacek, tel. +48 178537445 – sprawy formalnoprawne; 3) Barbara Kadłuczka-Puzio, tel. +48 178537407 – sprawy formalnoprawne
E-mail: rzeszow@wody.gov.pl
Tel.: +48 178537400
Faks: +48 178536421
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wody.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego WP

Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.95.2020
II.1.2)Główny kod CPV
64120000 Usługi kurierskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1041), w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1041), w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w:

• ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1041) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U z 2019 r. poz. 474),

• międzynarodowych przepisach pocztowych.

2. Usługa polegająca na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich będzie wykonywana na podstawie umowy, w której wyrażona zostanie zgoda na skredytowaną formę uiszczania opłaty w formie opłaty „z dołu” za usługi kurierskie.

II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 24
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy.

2. Zakończenie: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty szacunkowego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) zdolności technicznej lub zawodowej.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu precyzuje pkt VIII regulaminu istotnych warunków zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji przedmiotu umowy, w tym istotne zmiany postanowień umownych w stosunku do treści oferty, precyzują „Ogólne warunki umowy” stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Forma procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138n pkt 1 w związku z art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia powyżej 750 000 EUR.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem
Data: 15/10/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem platformy. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawców dostępna na platformie pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/3795,Instrukcja-dla-wykonawcow.html.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, POLSKA. W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 uczestnictwo w sesji otwarcia ofert będzie możliwe wyłącznie poprzez transmisję on-line.

Link do transmisji online zostanie udostępniony w dniu otwarcia ofert na platformie, pod adresem www.przetargi.wody.gov.pl. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem sesji otwarcia ofert.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zamawiający ustanawia następujące kryteria wyboru oferty:

1) cena – znaczenie kryterium – 80 %;

2) integracja zawodowa i społeczna – znaczenie kryterium – 20 %. Szczegółowy opis kryteriów oraz sposobu oceny ofert precyzuje pkt XII regulaminu istotnych warunków zamówienia.

5. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni.

6. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN na okres związania ofertą określony w 5.

7. Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8ustawy Pzp.

8. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: Oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: (zał. nr 2 do oferty), (zał. nr 3 do oferty).

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania (stanowiące załączniki nr 6, nr 10–15 oraz nr 17 do oferty):

— oświadczenia i dokumenty wymienione w par. 5 pkt 1–6 oraz 9–10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), z zastrzeżeniem, że informację z KRK, o której mowa w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia Wykonawca składa w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

— jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1, 2–4 ww. rozporządzenia składa dokumenty, zgodnie z par. 7 ww. rozporządzenia. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia, składa dokument zgodnie z par. 8 ww. rozporządzenia.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

— odpis z rejestru operatorów pocztowych (zał. nr 7 do oferty),

— wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych, określonych w pkt VIII.2.2 regulaminu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wg podanego wzoru „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” (zał. nr 8 do oferty),

— dowody określające, czy usługi, o których mowa w załączniku nr 8 „Doświadczenie w zakresie wykonawstwa” zostały wykonane należycie (zał. nr 9 do oferty).

11. Inne dokumenty:

— formularz ofert (zał. nr 1 do SIWZ),

— zakres rzeczowo-finansowy/formularz cenowy*,

— pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, pełnomocnictwo*,

— dowód wniesienia wadium

* jeżeli dotyczy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia — na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2020