Diensten - 457179-2020

Submission deadline has been amended by:  519519-2020
29/09/2020    S189

Polen-Rzeszów: Koeriersdiensten

2020/S 189-457179

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Nationaal identificatienummer: 368302575
Postadres: ul. Hanasiewicza 17 B
Plaats: Rzeszów
NUTS-code: PL823 Rzeszowski
Postcode: 35-103
Land: Polen
Contactpersoon: 1) Joanna Jakubowska-Jurasz, tel. +48 178537451 – sprawy merytoryczne; 2) Alicja Kaczkowska, tel. +48 178537451 – sprawy merytoryczne; 2) Łukasz Gacek, tel. +48 178537445 – sprawy formalnoprawne; 3) Barbara Kadłuczka-Puzio, tel. +48 178537407 – sprawy formalnoprawne
E-mail: rzeszow@wody.gov.pl
Telefoon: +48 178537400
Fax: +48 178536421
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wody.gov.pl/
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług kurierskich w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego WP

Referentienummer: RZ.ROZ.2810.95.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64120000 Koeriersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 15/10/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools