Diensten - 45842-2021

29/01/2021    S20

België-Brussel: Energie en aanverwante diensten

2021/S 020-045842

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PIO- Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16719
Postadres: Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus 10
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1030
Land: België
Contactpersoon: Christophe Veys
E-mail: christophe.veys@vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/evenementen/marktconsultatie-klimaat-en-energieneutrale-pluimveestal-0
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=399240
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: klimaat- en energieneutrale pluimveestal

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitnodiging voor een tweede open marktconsultatie op 2.3.2021 "Klimaat -en energieneutrale Pluimveestal"

Referentienummer: Dep. Economie, Wetenschap en Innovatie-PIO_4289_Kippenstal OMC 12_03-F01_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71314000 Energie en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voor het project "klimaat- en energieneutrale pluimveestal" nodigen wij samen met ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek), ondernemingen en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring in het combineren van klassieke en hernieuwbare klimatisatietechnieken en anderzijds duurzame energiesystemen in industriële en/of agrarische omgevingen, om deel te nemen aan een tweede marktconsultatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314300 Advies inzake efficiënt energiegebruik
71314310 Diensten in verband met warmtetechniek voor gebouwen
71314200 Energiebeheer
71321400 Adviesdiensten voor ventilatie
71320000 Technische ontwerpdiensten
71323200 Ontwerpen van installaties
71350000 Dienstverlening inzake wetenschappen en techniek
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
73120000 Experimentele ontwikkeling
39717200 Klimaatregelingsapparaten
48921000 Automatiseringssysteem
72810000 Automatiseringscontrole
38810000 Uitrusting voor industriële procesregeling
09330000 Zonne-energie
42511100 Warmtewisselaars
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ILVO bouwt een nieuwe proefstal voor vleeskippen. Deze zal dienen als voorbeeld voor de pluimvee industrie in Vlaanderen, met alle technieken geïntegreerd om operationeel klimaat- en energieneutraal te zijn.

Voor het bekomen van een klimaat- en energieneutrale stal, specifiek voor vleeskippen wordt voor de zomer van 2021 een overheidsopdracht gelanceerd. De opdracht beoogt de combinatie en correcte samenwerking van verschillende technieken (bv. koeling, verwarming en ventilatie, hernieuwbare energieproductie, energieopslag, [...]). De uitdaging ligt in de juiste technieken te selecteren, correct te dimensioneren, afdoende af te stemmen op elkaar om zodoende een klimaat- en energieneutraal eindresultaat te bekomen.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Doel van de Marktconsultatie: tijdens de marktconsultatie wordt duidelijkheid gecreëerd over de toepasbaarheid, risico’s en kosten van de waaier aan technieken die gebruikt kunnen worden om tot het doel van het project te komen. Tijdens de marktconsultatie willen we de wensen van ILVO (vanuit verschillende perspectieven, van het personeel, onderzoekers, technische dienst, enz.) "matchen" met (deel-)oplossingen beschikbaar op de markt. Het is de bedoeling om na te gaan in hoeverre ondernemingen oplossingen kunnen aanreiken voor de behoeften en noden van ILVO, en hoe innovatief, haalbaar (qua tijd, budget, ontwikkelingstraject, enz.) deze oplossingen zijn.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf te laten vertegenwoordigen door een medewerker met technologische expertise (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke behoefte of gewenste functionaliteit.

De uitkomst van de marktconsultatie moet ILVO in staat stellen om een geschikte (innovatieve) oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen, testen of aan te kopen via een overheidsopdracht.

Wie zoeken wij als deelnemers- doelpubliek: voor het project "klimaat- en energieneutrale pluimveestal" nodigen wij samen met ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek), ondernemingen en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring in het combineren van klassieke en hernieuwbare technieken voor klimaatautomatisatie en anderzijds energiesystemen in industriële en/of agrarische omgevingen, om deel te nemen aan een tweede marktconsultatie.

— experts in technieken voor klimaatbeheersing (verwarming, ventilatie, koeling, warmterecuperatie, [...]),

— experts in hernieuwbare energiesystemen, waaronder energieproductie en -opslag (zowel warmte als elektriciteit), maar ook optimalisatie en integratie (bv. Energy Management Systems en microgrid-toepassingen),

— experts in integratie, sturing en automatisering van klimatisatie- en energietechnieken. Dit met als objectief zowel de klimaat- en energieneutraliteit als de betrouwbaarheid en het gebruiksgemak te maximaliseren, rekening houdende met de specifieke en complexe vereisten met betrekking tot het klimaat in kippenstallen.

Het doel van het organiseren van deze tweede marktconsultatie is tweeledig:

— enerzijds zal ten opzichte van voorgaande consultatie meer nadruk gelegd worden op hernieuwbare energiesystemen en de interactie en integratie van deze systemen met de stalklimatisatietechnieken,

— anderzijds wordt beoogd om nieuwe deelnemers aan te trekken met expertise die overeenkomt met de hierboven gevraagde competenties, waaronder specifiek ontwikkelaars en producenten van klimatisatie- en hernieuwbare energiesystemen.

Waar en wanneer: de online marktconsultatie gaat door op dinsdag 2.3.2021 van 9:00 tot 13:00 en zal in MS-Teams worden georganiseerd. Uw krijgt de MS-Teams-link toegestuurd één dag voor de marktconsultatie, op maandag 1.3.2021

Hoe inschrijven?

Deelname is gratis, maar geïnteresseerden schrijven zich best in voor donderdag 25.2.2021 op volgende link: https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/evenementen/marktconsultatie-klimaat-en-energieneutrale-pluimveestal-0

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
26/01/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/01/2021