Diensten - 459255-2020

30/09/2020    S190

Polen-Ostróda: Sneeuwruimingsdiensten

2020/S 190-459255

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zarząd Dróg Powiatowych
Nationaal identificatienummer: PL62
Postadres: ul. Grunwaldzka 62A
Plaats: Ostróda
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postcode: 14-100
Land: Polen
Contactpersoon: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
E-mail: sekretariat@zdp.ostroda.pl
Telefoon: +48 896462414
Fax: +48 896421762
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zdp.ostroda.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: administracja samorządowa
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie”

Referentienummer: ZP.2610.18.2020.BŻ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie z podziałem na 5 części. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia został określony w § 3 SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Ostróda, miasta i gminy Miłomłyn (sezony 2020–21, 2021–22, 2022–23)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren powiatu ostródzkiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a) nośnika do piaskarko-solarki o pojemności min. 5 m3 z pługiem średnim jednostronnym – 1 szt.,

b) nośnika lub ciągnika z rozsypywaczem o ładowności min. 5 t – 1 szt.,

c) ciągnika o mocy powyżej 80 kM, dwunapędowym z lemieszem stalowym dziobowym –2 szt.,

d) ładowarki o pojemności łyżki do 0,9 m3 – 2 szt.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) odśnieżanie dróg powiatowych (miejskich i pozamiejskich) oraz załadunku nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;

b) zwalczanie śliskości na drogach i ulicach powiatowych;

c) zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

d) oznakowanie pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego – lampy błyskowe koloru żółtego;

3. Zamawiający wymaga aby nośnik z piaskarko-solarką był wyposażony w urządzenie GPS wraz z czujnikami posypu i płużenia. Każdy sprzęt musi być wyposażony w telefon komórkowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowy system kontaktu dyżurnego ZDP lub OD z operatorem nośnika – np. kontakt o wyznaczonej godzinie lub konkretnym miejscu znajdowania się sprzętu. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu podgląd w czasie rzeczywistym pracy sprzętu wyposażonego w GPS poprzez odpowiedni program komputerowy. Wykonawca raz na miesiąc kalendarzowy przekaże Zamawiającemu zarchiwizowaną historię pracy sprzętu na nośniku elektronicznym. Koszt zakupu telefonu komórkowego, rozmowy telefoniczne oraz montaż urządzeń GPS oraz wszystkie towarzyszące opłaty obciążają Wykonawcę.

4. Zamawiający na czas trwania umowy wypożyczy bezpłatnie Wykonawcy piaskarko-solarkę oraz pług średni jednostronny wraz z czołownicą:

a) Wykonawca zobowiązuje się do użytkowania w/w sprzętu, tylko i wyłącznie do pełnienia usługi objętej umową;

b) Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty eksploatacji piaskarko-solarki (paliwo, płyny eksploatacyjne, koszty serwisu, drobne naprawy bieżące itp.);

c) po zakończeniu każdego sezonu zimowego Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia sprzętu z błota, piasku oraz innych zanieczyszczeń. Sprzęt należ oczyścić z rdzy i pomalować farbami zabezpieczającymi oraz nawierzchniowymi. W okresie między sezonami zimowymi zobowiązany jest do przechowywania sprzętu w sposób zabezpieczający go przed wpływem warunków atmosferycznych (np. wiata, plandeka);

d) po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu przekazany osprzęt w terminie 7 dni od daty zakończenia umowy;

e) w przypadku nie oddania powierzonych urządzeń Zamawiający obciąży Wykonawcę pełną wartością tych urządzeń bez odliczenia wartości amortyzacji (wg aktualnie obowiązującej ceny na rynku).

5. Wykonawca powiadamia dyżurnego w Ostródzie lub Kierownika Obwodu Drogowego nr 1 o czasie rozpoczęcia i zakończenia akcji pracy w danym dniu.

6. Wykonawca będzie załadowany materiałem uszorstniającym z placu składowego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokładnej lokalizacji placu składowego (w m. Ostróda lub w odl. 5 km od granic miasta);

7. Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez kierownika obwodu drogowego lub dyżurnego obwodu bez względu na porę doby;

8. Zamawiający określa trasy na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg i ulic podlegających zimowemu utrzymaniu.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 14/04/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin wykonania zamówienia: część nr 1 – od dnia podpisania umowy do 15.4.2023.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dąbrówno i gminy Grunwald (sezony 2020–21, 2021–22, 2022–23)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren powiatu ostródzkiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania: ciągnika o mocy powyżej 80 KM dwunapędowego z pługiem średnim stalowym dziobowym – 2 szt.;

2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a) odśnieżanie dróg powiatowych;

b) zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

c) oznakowanie pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego – lampy błyskowe koloru żółtego;

3. Wykonawca powiadamia dyżurnego Obwodu Drogowego nr 1 w Ostródzie o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

4. Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez kierownika obwodu drogowego lub dyżurnego obwodu bez względu na porę doby.

5. Zamawiający określa trasy, na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg podlegających zimowemu utrzymaniu.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/03/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin wykonania zamówienia: część nr 2 – od 1.12.2020 do 31.3.2023 (jeśli do podpisania umowy dojdzie po dniu 1 grudnia 2020 r., termin realizacji przedmiotu umowy rozpocznie się z dniem podpisania umowy i zakończy dnia 31 marca 2023 r.).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie miasta i gminy Miłomłyn i gminy Ostróda (sezony 2020–21, 2021–22, 2022–23)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren powiatu ostródzkiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a) ciągnika o mocy powyżej 80 KM dwunapędowego z pługiem średnim stalowym dziobowym – 1 szt.;

b) ładowarki o poj. łyżki do 0,9 m3 – 1 szt.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a) odśnieżanie dróg powiatowych pozamiejskich oraz załadunek nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;

b) zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

c) oznakowanie pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego – lampy błyskowe koloru żółtego.

3. Wykonawca powiadamia dyżurnego obwodu drogowego nr 1 w Ostródzie o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

4. Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez kierownika obwodu drogowego lub dyżurnego obwodu bez względu na porę doby.

5. Zamawiający określa trasy, na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg i ulic podlegających zimowemu utrzymaniu.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/03/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Część nr 3 – od 1.12.2020 do 31.3.2023 (jeśli do podpisania umowy dojdzie po dniu 1 grudnia 2020 r., termin realizacji przedmiotu umowy rozpocznie się z dniem podpisania umowy i zakończy dnia 31 marca 2023 r.).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda”

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren powiatu ostródzkiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a) nośnika z piaskarko-solarką o pojemności min. 4 m3 z pługiem średnim jednostronnym – 2 szt.;

b) nośnika lub ciągnika z rozsypywaczem o pojemności 1,5–3,0 t z pługiem lemieszowym gumowym przystosowanym do posypywania chodników – 2 szt.;

c) ciągnika z pługiem średnim z lemieszem gumowym – 2 szt.;

d) ładowarki o poj. łyżki 0,90 m3 do odśnieżania – 1 szt.;

e) nośnika lub ciągnika ze szczotką do czyszczenia chodników – 1 szt.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a) odśnieżanie ulic powiatowych na terenie działania miasta Ostróda oraz załadunek nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;

b) odśnieżanie, chodników, zatok parkingowych każdorazowo na zgłoszenie i według przedstawionego przez Zamawiającego wykazu – maks. 12 000 m2 na dobę;

c) zwalczanie śliskości ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda;

d) zwalczanie śliskości chodników:

e) uprzątniecie błota i innych zanieczyszczeń z chodników;

f) ręczne odśnieżanie dojść do przejść dla pieszych;

g) zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

h) oznakowanie pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego – lampy błyskowe koloru żółtego;

i) Wykonawca będzie załadowny materiałem uszostniającym z placu składowego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokładnej lokalizacji placu składowego (w m. Ostróda lub w odl. 5 km od granic miasta);

j) oczyszczanie pozimowe chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda – w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o konieczności wykonania tych prac przez Wykonawcę. Oczyszczaniu podlegać będą chodniki na całej ich szerokości oraz jezdnia ulic na szerokości 0,75 m od krawężnika jezdni po obu stronach ulicy.

3. Wykonawca powiadamia dyżurnego w Ostródzie lub kierownika obwodu drogowego nr 1 o czasie rozpoczęcia i zakończenia akcji pracy w danym dniu.

4. Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez kierownika obwodu drogowego lub dyżurnego obwodu bez względu na porę doby.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trasy pracy sprzętu w celu ułatwienia płynności zadania – Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie tras.

6. Zamawiający wymaga aby nośniki z posypywarkami były wyposażone w urządzenie GPS wraz z czujnikami posypu i płużenia. Każdy sprzęt musi być wyposażony w telefon komórkowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowy system kontaktu dyżurnego ZDP lub OD z operatorem nośnika – np. kontakt o wyznaczonej godzinie lub konkretnym miejscu znajdowania się sprzętu. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu podgląd w czasie rzeczywistym pracy sprzętu wyposażonego w GPS poprzez odpowiedni program komputerowy. Wykonawca raz na miesiąc kalendarzowy przekaże Zamawiającemu zarchiwizowaną historię pracy sprzętu na nośniku elektronicznym. Koszt zakupu telefonu komórkowego, rozmowy telefoniczne oraz montaż urządzeń GPS obciążają Wykonawcę.

7. Zamawiający określa trasy, na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg, ulic i chodników podlegających zimowemu utrzymaniu.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 15/04/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin wykonania zamówienia: część nr 4 – od dnia podpisania umowy do 15.4.2022.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zimowe utrzymanie chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Morąga (sezony 2020–21, 2021–22, 2022–23)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren powiatu ostródzkiego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:

a) ciągnika lub nośnika z pługiem średnim z lemieszem gumowym o szer. pługa do 1,5 m przystosowanym do odśnieżania chodników – 1 szt.;

b) nośnika lub ciągnika z rozsypywaczem o ładowności 2,5–3 t przystosowanym do posypywania chodników – 2 szt.;

c) nośnika lub ciągnika ze szczotką do oczyszczania chodników – 1 szt.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

a) odśnieżanie chodników powiatowych na terenie działania miasta Morąg oraz załadunek nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;

b) odśnieżanie, chodników, zatok parkingowych każdorazowo na zgłoszenie i według przedstawionego przez Zamawiającego wykazu – maks. 10 000 m2 na dobę;

c) zwalczanie śliskości chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Morąg;

d) zwalczanie śliskości chodników:

— uprzątniecie błota i innych zanieczyszczeń z chodników,

— ręczne odśnieżanie dojść do przejść dla pieszych;

e) zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;

f) oznakowanie pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego – lampy błyskowe koloru żółtego;

g) oczyszczanie pozimowym chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Morąg, w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o konieczności wykonania tych prac przez Wykonawcę. Oczyszczaniu podlegać będą chodniki na całej ich szerokości.

3. Wykonawca będzie załadowny materiałem uszostniającym z placu składowego.

4. Wykonawca powiadamia dyżurnego obwodu drogowego nr 2 w Morągu o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.

5. Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez kierownika obwodu drogowego lub dyżurnego obwodu bez względu na porę doby.

6. Zamawiający poda lokalizację placu składowego materiałów uszorsniajacych w m. Morąg lub w odl. maks. 10 km od granic tego miasta, na którym będzie następował załadunek.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu chodników podlegających zimowemu utrzymaniu.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/03/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin wykonania zamówienia: część nr 5 – od 1.12.2020 do 31.3.2023.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp pkt 12–23.

3. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego potwierdzające spełnianie brak podstaw do wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2019.1170 ze zm.).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Warunki określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d do SIWZ.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści zawartej umowy. Warunki zmiany umowy, określono we wzorze umowy (załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d do SIWZ).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/11/2020
Plaatselijke tijd: 09:10
Plaats:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.

3. Otwarcie ofert odbędzie się 2.11.2020 o godz. 9.10 w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Komisja przetargowa

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Drugi/trzeci kwartał 2022 r. i 2023 r.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem portalu pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda

2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania czynności związanych ze złożeniem oferty znajdują się pod adresem: platformazakupowa.pl.

3. Oferta powinna być:

1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SIWZ w języku polskim,

2) złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

4. Niedopuszczalnym jest wykorzystanie zamiast elektronicznego podpisu kwalifikowanego:

Podpisu zaufanego, podpisu cyfrowego, profilu zaufanego ePUAP, pieczęci elektronicznej. Użycie tych rozwiązań będzie skutkowało nieskutecznym złożeniem oświadczenia woli.

5. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”.

6. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,

W rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

8. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

10. W przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym opatrzyć muszą łącznie wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

11. Wykonawca ma możliwość wypełnienia formularza JEDZ poprzez serwis umożliwiający wypełnienie i ponowne wykorzystanie ESPD (ang. skrót JEDZ), znajdujący się pod adresem internetowym. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1) pobrać plik w formacie XML o nazwie „espd-request.xml” z portalu na którym została udostępniona SIWZ;

2) wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl/;

3) wybrać odpowiednią wersję językową;

4) wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca);

5) zaimportować pobrany wcześniej ze strony internetowej Zamawiającego plik „espd-request.xml”;

6) wypełnić formularz;

7) podpisać i załączyć do oferty.

Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf oraz załącznik do niniejszej SIWZ.

12. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na jedną lub więcej części.

13. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

14. klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO – zawarta w § 33 SIWZ.

15. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do ogłoszenia szczegółowe inf. dot. post. zawarte są w SIWZ i załącznikach udostępnionych pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_ostroda.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego Przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej

Operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe zasady postępowania dotyczące wniesienia odwołania oraz po jego wniesieniu, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/09/2020